Stypendia na III i IV rok studiów

Stypendyści, którzy otrzymywali stypendia pomostowe na I roku studiów mogą starać się o stypendia korporacyjne przyznawane na III lub IV rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I rok studiów II stopniaStypendia przyznawane są studentom wybranych kierunków studiów, na podstawie konkursów, w których wyłonieni zostają studenci o najwyższej średniej ocen z całego dotychczasowego toku studiów.

W ramach stypendiów korporacyjnych odbywa się kilka konkursów adresowanych do studentów określonych dyscyplin / kierunków studiów oraz jeden konkurs dla studentów aktywnych społecznie.

Laureaci konkursów otrzymują roczne (lub półroczne*) stypendium w wysokości 7000 zł, które jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 700 zł.
* Studenci IV roku studiów I stopnia oraz studenci I roku studiów II stopnia, którzy kończą naukę na danym roku studiów w semestrze zimowym, stypendium korporacyjne otrzymują tylko w semestrze zimowym. Stypendium wynosi wówczas 3500 zł i jest wypłacane w 5 miesięcznych ratach po 700 zł.

Szczegółowe informacje na temat udziału w konkursach można odnaleźć w Regulaminach poszczególnych konkursów korporacyjnych.

W dotychczasowych piętnastu edycjach konkursów przyznano w sumie 1 517 stypendiów korporacyjnych.

PARTNERZY

W edycji 2021/2022, w 5 konkursach, Partnerami finansującymi stypendia są:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Narodowy Bank Polski

Fundacja BNP Paribas
Fundusz stypendialny Programu im. Prof. J. Dietla utworzony został ze środków pochodzących z darowizn indywidualnych i instytucjonalnych.

Konkurs o stypendia im. prof. Bronisława Geremka jest realizowany we współpracy z Centrum im. Profesora Bronisława Geremka.