Profil kandydata

O stypendia w Programie Stypendiów Korporacyjnych Fundacji Inter Cars – Liderzy Jutra, mogą ubiegać się osoby, które:

 • Są stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych;
 • Odbywają kształcenie na studiach stacjonarnych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • W roku ogłoszenia Konkursu rozpoczną III lub IV rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I rok studiów II stopnia;
 • Będą odbywały kształcenie po raz pierwszy na danym roku studiów;
 • Realizują kształcenie w zakresie wiodących dyscyplin naukowych:
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;
  • inżynieria mechaniczna;
  • inżynieria materiałowa;
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport (z wyłączeniem kierunków związanych z geodezją)
  • lub kierunków: Logistyka i pokrewnych (w ramach dyscyplin inżynierskich) oraz Informatyka i pokrewnych

TUTAJ można sprawdzić,  do jakiej dyscypliny przyporządkowany jest realizowany przez Ciebie na danej uczelni kierunek.

 • Uzyskały średnią ocenę z całego toku studiów nie niższą niż 4,0. Na minimalną średnią ocen uprawniającą do udziału w Konkursie składa się średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń podczas wszystkich lat studiów (I stopnia i II stopnia, jeśli dotyczy, lub jednolitych studiów magisterskich), poprzedzających udział w Konkursie. Przy obliczeniu średniej nie będą brane pod uwagę oceny z wychowania fizycznego, lektoratów języków nowożytnych, praktyk i ćwiczeń terenowych oraz szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego;
 • Uzyskały zaliczenie roku poprzedzającego przyznanie stypendium bez wpisów warunkowych.

O stypendia mogą się ubiegać studenci, którzy spełnią wszystkie powyższe warunki łącznie.

 • Dodatkowo, stypendyści pomostowi ubiegający się o przyznanie stypendium będą zobowiązani do zrealizowania aktywności społecznej w ramach projektów realizowanych lub akredytowanych przez FEP na zasadach określonych na stronie Programu Stypendiów Pomostowych www.stypendia-pomostowe.pl, w roku akademickim, na który przyznane zostanie stypendium nie później jednak, niż do 15 sierpnia.

WAŻNE: Wszyscy stypendyści zobowiązani są do realizacji aktywności społecznej (czy to w ramach podjęcia współpracy z Programem Projektor lub do przygotowania i zrealizowania własnego projektu społecznego na zasadach określonych na stronie Programu Stypendiów Pomostowych www.stypendia-pomostowe.pl) w roku akademickim, na który przyznane zostało stypendium, nie później jednak, niż do 15 sierpnia.