Dokumenty

Warunkiem udziału w Programie Stypendialnym im. Prof. Jerzego Dietla jest złożenie wniosku aplikacyjnego online wraz z załącznikami, zgodnie z terminarzem Programu.

Do wniosku należy załączyć:

1. Opis dotychczasowej działalności społecznej kandydata, który powinien zawierać:

  • historię aktywności społecznej (opis potrzeby społecznej, na którą odpowiadały podejmowane przez kandydata działania oraz opis przeprowadzonych działań),
  • opis uzyskanych rezultatów i sposobów ich osiągnięcia.

Dotychczasowa działalność społeczna kandydata, musi być udokumentowana (umowami, w tym wolontariackimi; zaświadczeniami; certyfikatami, itp., wydanymi przez instytucje, organizacje, grupy nieformalne, w których działania społeczne zostały przeprowadzone; oraz wszelkimi innymi materiałami potwierdzającymi działalność: publikacje, zdjęcia, podziękowania, listy intencyjne, rekomendacyjne, etc.).

W opisie działalności społecznej kandydat powinien podać, jak długo jest zaangażowany społecznie oraz uzasadnić, czy jego dotychczasowa działalność:
– stanowiła odpowiedź na faktyczne potrzeby społeczne, występujące w środowisku kandydata,
– przyniosła wymierne rezultaty i w jaki sposób zostały one osiągnięte.

2. Plan działań społecznych, które zostaną podjęte i zrealizowane przez kandydata w roku, na który zostanie przyznane stypendium. Plan musi zawierać:

  • opis potrzeby społecznej, na którą będą odpowiadać podejmowane przez kandydata działania,
  • opis zaplanowanych działań wraz z harmonogramem ich przeprowadzenia (dopuszcza się możliwość modyfikacji planu w trakcie jego realizacji. Modyfikacja planu może być dokonana tylko za zgodą FEP),
  • opis przewidywanych rezultatów podjętych działań i sposobów ich osiągnięcia,
  • opis w jaki sposób stypendium pomoże kandydatowi prowadzić działalność społeczną.

Działania społeczne, deklarowane przez kandydata w planie, powinny:
– stanowić odpowiedź na faktyczne potrzeby społeczne, występujące w środowisku kandydata,
– być możliwe do zrealizowania, w warunkach i środowisku oraz z wykorzystaniem będących w dyspozycji kandydata zasobów,
– przynieść wymierne rezultaty, które kandydat jest w stanie wskazać a także opisać sposoby osiągnięcia tych rezultatów.

Oba dokumenty: Opis dotychczasowej działalności społecznej oraz Plan aktywności społecznej kandydata, stanowią integralną część wniosku aplikacyjnego i powinny zostać przygotowane w formacie plików pdf., o max. łącznej objętości 64 MB.

3. Zaświadczenie z dziekanatu lub biura obsługi studenta o wysokości średniej z całego dotychczasowego toku studiów, zawierające adnotację o zaliczeniu roku studiów, poprzedzającego rok, na który student aplikuje o stypendium.

Wszystkie załączniki składane są w formie elektronicznej, a ich załączanie stanowi integralną część procesu składania wniosku aplikacyjnego w systemie do składania wniosków.

Szczegółowe informacje na temat udziału w Programie, znajdziesz w Regulaminie.