Stypendia językowe

O stypendia językowe mogą ubiegać się stypendyści pomostowi – studenci II, III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów I ° albo I roku stacjonarnych studiów II °. Stypendia dedykowane są studentom wszystkich kierunków studiów, za wyjątkiem filologii angielskiej.

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji językowych stypendystów pomostowych.

Stypendium przyznawane jest na zasadach konkursu. Nagrodą w konkursie jest roczny kurs języka angielskiego zakończony egzaminem na poziomie FCE lub CAE, albo innym na równorzędnym poziomie.

W dotychczasowych dziewięciu edycjach przyznano 347 stypendiów językowych.

PARTNERZY

Fundatorem Programu Stypendiów Językowych jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.