Dokumenty

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2020/2021).
Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na początku lipca 2021 r.


Dokumenty potrzebne przy aplikowaniu:

  • wydrukowany wniosek aplikacyjny, złożony on-line,
  • poświadczony przez dziekanat lub biuro obsługi studenta wyciąg (lub jego kserokopia) z postępu w studiach, zawierający oceny z egzaminów i zaliczeń oraz adnotację o zaliczeniu roku studiów poprzedzającego przyznanie stypendium. Kserokopia musi być poświadczona w dziekanacie lub biurze obsługi studenta za zgodność z oryginałem,
  • kopia dokumentu potwierdzającego udział w olimpiadzie wiedzy i umiejętności rolniczych (uczestnictwo w olimpiadzie jest dodatkowo premiowane przy ocenie wniosku – patrz Regulamin i procedura kwalifikowania).

Wersję papierową wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami należy dostarczyć na adres: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29, w terminie zgodnym z harmonogramem programu.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu Fundacji BNP Paribas znajdziesz w Regulaminie i procedurze kwalifikowania.