Stypendia EKONOMIA+

Będąc na III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I roku studiów II stopnia możesz starać się o stypendium EKONOMIA+ Narodowego Banku Polskiego, przyznawane studentom, którzy realizują studia w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse.
TUTAJ można sprawdzić, do jakiej dyscypliny przyporządkowany jest studiowany kierunek na danej uczelni.

Stypendium przyznawane jest na podstawie konkursu, w którym wyłonieni zostają studenci o najwyższej średniej ocen z całego dotychczasowego toku studiów.

Nagrodą w konkursie jest roczne stypendium w wysokości 7.000 zł, które jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 700 zł.

Laureaci konkursu mają prawo do otrzymania stypendium tylko w semestrze zimowym roku akademickiego, na który zostało ono przyznane. Aby otrzymywać stypendium także w semestrze letnim, należy zaliczyć semestr zimowy i przedłożyć FEP stosowne zaświadczenie z uczelni. Jeśli w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne, warunkiem dalszej wypłaty stypendium będzie przesłanie do FEP zaświadczenia o kontynuowaniu studiów w semestrze letnim oraz podpisanie zobowiązania do przedłożenia zaświadczenia o zaliczeniu roku w terminie zgodnym z harmonogramem.

PARTNERZY

Stypendia sfinansowane są ze środków Narodowego Banku Polskiego.
Autorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.