Stypendia Fundacji BNP Paribas

Będąc na III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich lub  studiów I stopnia albo na I roku studiów II stopnia możesz starać się o stypendium Fundacji BNP Paribas, które przyznawane jest studentom uczelni rolniczych lub przyrodniczych.
TUTAJ można sprawdzić
, czy uczelnia klasyfikowana jest jako uczelnia rolnicza/przyrodnicza.

Nagrodą w konkursie jest roczne (lub półroczne*) stypendium w wysokości 7.000 zł, które jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 700 zł.
* Studenci IV roku studiów I stopnia oraz studenci I roku studiów II stopnia, którzy kończą naukę na danym roku studiów w semestrze zimowym, stypendium korporacyjne otrzymują tylko w semestrze zimowym. Stypendium wynosi wówczas 3.500 zł i jest wypłacane w 5 miesięcznych ratach po 700 zł.

Laureaci konkursu mają prawo do otrzymania stypendium tylko w semestrze zimowym roku akademickiego, na który zostało ono przyznane. Aby otrzymywać stypendium także w semestrze letnim, należy zaliczyć semestr zimowy i przedłożyć FEP stosowne zaświadczenie z uczelni. Jeśli w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne, warunkiem dalszej wypłaty stypendium będzie przesłanie do FEP zaświadczenia o kontynuowaniu studiów w semestrze letnim oraz podpisanie zobowiązania do przedłożenia zaświadczenia o zaliczeniu roku w terminie zgodnym z harmonogramem.

PARTNERZY

Fundatorem stypendiów jest Fundacja BNP Paribas.