Realizator Programu

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) jest realizatorem Programu Stypendiów Pomostowych od początku. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności powierzyła nam to zadanie w 2002 roku. Zaprosiła jednocześnie do współpracy renomowanych Partnerów, między innymi Narodowy Bank Polski, Agencję Nieruchomości Rolnych, Fundację Wspomagania Wsi, Fundację PZU. Zadaniem FEP jest organizowanie i realizowanie programu stypendialnego dla młodych ludzi potrzebujących edukacyjnego wsparcia, budowanie wizerunku programu i dbanie o efektywne wykorzystanie powierzonych przez Partnerów funduszy. To wielka odpowiedzialność zważywszy na to, że z czasem przybywa znamienitych Partnerów, a sam Program dynamicznie się rozwija.

Zespół Fundacji dokłada wszelkich starań aby powierzone zadania były realizowane zgodnie z wysokimi standardami. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości jest sygnatariuszem i przestrzega Karty Zasad Dobrego Programu Stypendialnego, która została wypracowana przez środowisko organizacji pozarządowych w trosce o zachowanie wysokich standardów działania.

Do zadań FEP, jako realizatora Programu Stypendiów Pomostowych, należy:

  • rozpoznawanie i analizowanie potrzeb środowisk, do których kierowana jest pomoc stypendialna;
  • przygotowanie jasnych zasad i procedur (ogłaszania Programu, aplikowania, oceny wniosków, przyznawania stypendiów, działania komisji stypendialnych, informowania o przyznaniu stypendiów) oraz dokumentów towarzyszących realizacji Programu stypendialnego. Zapewnienie jawności procedur i dokumentów;
  • pozyskiwanie i utrzymywanie współpracy z Partnerami Programu, organizacjami współpracującymi i wspierającymi oraz patronami medialnymi;
  • podtrzymywanie kontaktów ze stypendystami;
  • dokonywanie systematycznych badań efektów realizacji Programu;
  • stosowanie nowoczesnych technologii w realizacji i promocji Programu.

Program jest realizowany od 2002 roku. Sukces zawdzięcza hojności i doskonałej współpracy Partnerów, a także ambitnym młodym ludziom – stypendystom Programu – którzy swoją postawą i osiągnięciami dowodzą, że otrzymaną szansę rozwoju znakomicie wykorzystują. Warto więc w nich inwestować.

Dziękując Partnerom za współpracę, zachęcamy do dalszego wspierania tej szlachetnej inicjatywy, a wszystkich, którym zależy na awansie edukacyjnym młodych ludzi zachęcamy do przyłączenia się do realizowanego przez nas Programu.

Zespół Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości została założona w 1991 r. przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i Skarb Państwa RP. Ma 28-letnie doświadczenie w realizacji programów stypendialnych, głównie dla studentów. FEP przyznała i wypłaciła dotąd ponad 47.000 stypendiów, w tym 24.000 stypendiów naukowych dla najlepszych studentów uczelni niepaństwowych i ponad 23.800 w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Wydała 126 książek z dziedziny ekonomii i zarządzania, głównie tłumaczeń z literatury anglosaskiej, zorganizowała 30 edycji różnych konkursów dla młodzieży i studentów oraz 32 konferencje poświęconych jakości kształcenia w wyższych uczelniach i programom stypendialnym realizowanym przez organizacje pozarządowe. Od stycznia 2017 roku FEP jest również realizatorem programu Projektor – Wolontariat studencki.
Od roku 2000 FEP jest finansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Partnerów Programu Stypendiów Pomostowych.

Od 2015 roku Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości jest członkiem wspierającym Forum Darczyńców w Polsce.

Więcej o Fundacji na stronie: www.fep.lodz.pl