Profil kandydata

Stypendia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowane są do wszystkich stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (objętych programem podczas I roku studiów) studiujących na wybranych kierunkach, którzy w toku studiów uzyskali średnią nie niższą niż 4,0 (liczoną z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich lat studiów poprzedzających ubieganie się o stypendium). Stypendium otrzymują studenci o najwyższej średniej spełniający wszystkie warunki formalne.

Aby ubiegać się o stypendium PAFW, powinieneś spełniać łącznie poniższe kryteria:

 1. być stypendystą Programu Stypendiów Pomostowych;
 2. być studentem studiów stacjonarnych w polskiej akademickiej uczelni publicznej;
 3. w roku ogłoszenia konkursu rozpocząć III lub IV rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I rok studiów II stopnia;
 4. studiować po raz pierwszy na danym roku studiów;
 5. uzyskać średnią nie niższą niż 4,0;
  Na minimalną średnią ocen uprawniającą do udziału w konkursie składa się średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń podczas wszystkich lat studiów poprzedzających udział w Konkursie. Przy obliczeniu średniej nie będą brane pod uwagę oceny z wychowania fizycznego, lektoratów, praktyk i ćwiczeń terenowych oraz szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego.
 6. realizować studia w zakresie następujących dyscyplin:
  – nauki o zarządzaniu i jakości,
  – inżynieria środowiska;
  TUTAJ można sprawdzić, do jakiej dyscypliny przyporządkowany jest studiowany kierunek na danej uczelni.
 7. uzyskać zaliczenie roku poprzedzającego przyznanie stypendium bez wpisów warunkowych;
 8. dodatkowo, stypendyści pomostowi ubiegający się o przyznanie stypendium powinni wykazać się zaangażowaniem społecznym w projekty społeczne realizowane przez FEP.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie.