O programie

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednej ze ścieżek Programu. 

Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.

OFERTA PROGRAMU

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, w ramach którego przyznawanych jest 5 różnych stypendiów na studia. Stypendia na I rok studiów stanowią  furtkę do programu stypendiów na kolejne lata nauki. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, staży za granicą oraz warsztatów rozwijających ich kompetencje miękkie.

DLA KOGO STYPENDIA NA STUDIA?

O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, pochodzą ze wsi lub małych miast do 20 tys. mieszkańców, z niezamożnych rodzin, osiągają dobre wyniki w nauce i dodatkowo spełniają jeden z warunków: są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej; pochodzą z rodziny wielodzietnej, są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka; lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej. więcej >>

O stypendia na starsze lata studiów mogą się ubiegać stypendyści pomostowi, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

Stypendium na I rok studiów wynosi (począwszy od XXIII edycji programu) 10 000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Na starszych latach wysokość stypendiów jest zróżnicowana.

EFEKTY

W ramach Programu przyznano 27 000 różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 19 000 na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel ponad 142,5 miliona zł.

PARTNERZY

Program Stypendiów Pomostowych jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów. Autorem i Partnerem Strategicznym Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerzy: Fundacja Inter Cars, koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka i Fundacji „Stocznia”. Patronat medialny nad Programem sprawują Rzeczpospolita, Forum Akademickie, Perspektywy oraz dlaStudenta.pl.

Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi, która w imieniu Partnerów i organizacji współpracujących, zarządza Programem.

Tekstowa treść niniejszej strony jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0. (CC BY-SA 3.0)

Licencja Creative Commons