Stypendia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Będąc na III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo na I roku studiów II stopnia możesz starać się o stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, które przyznawane jest studentom, którzy realizują studia w zakresie następujących dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości, inżynieria środowiska. Stypendium przyznawane jest na podstawie konkursu, w którym wyłonieni zostają studenci o najwyższej średniej ocen z całego dotychczasowego toku studiów.
TUTAJ można sprawdzićdo jakiej dyscypliny przyporządkowany jest studiowany kierunek na danej uczelni.

Nagrodą w konkursie jest roczne (lub półroczne*) stypendium w wysokości 10 000 zł, które jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 1 000 zł.
* Studenci IV roku studiów I stopnia oraz studenci I roku studiów II stopnia, którzy kończą naukę na danym roku studiów w semestrze zimowym, stypendium korporacyjne otrzymują tylko w semestrze zimowym. Stypendium wynosi wówczas 5 000 zł i jest wypłacane w 5 miesięcznych ratach po 1 000 zł.

Laureaci konkursu mają prawo do otrzymania stypendium tylko w semestrze zimowym roku akademickiego, na który zostało ono przyznane. Aby otrzymywać stypendium także w semestrze letnim, należy zaliczyć semestr zimowy i przedłożyć FEP stosowne zaświadczenie z uczelni. Jeśli w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne, warunkiem dalszej wypłaty stypendium będzie przesłanie do FEP zaświadczenia o kontynuowaniu studiów w semestrze letnim oraz podpisanie zobowiązania do przedłożenia zaświadczenia o zaliczeniu roku w terminie zgodnym z harmonogramem.

PARTNERZY

Fundatorem stypendiów jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.