Stypendia im. Profesora Bronisława Geremka

Będąc na III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo na I roku studiów II stopnia możesz starać się o stypendium im. Profesora Bronisława Geremka, które przyznawane jest studentom wybranych kierunków humanistycznych.
Stypendium otrzymują studenci, którzy wezmą udział w konkursie i uzyskają najwyższą średnią oraz najlepiej przygotują esej dotyczący jednego z trzech obszarów tematycznych:

  • Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku;
  • Polska w Unii Europejskiej;
  • Opozycja demokratyczna w PRL i okres transformacji ustrojowej po 1989 roku.

Nagrodą w konkursie jest roczne (lub półroczne*) stypendium w wysokości 10 000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 1 000 zł.
* Studenci IV roku studiów I stopnia oraz studenci I roku studiów II stopnia, którzy kończą naukę na danym roku studiów w semestrze zimowym, stypendium korporacyjne otrzymują tylko w semestrze zimowym. Stypendium wynosi wówczas 5 000 zł i jest wypłacane w 5 miesięcznych ratach po 1 000 zł.

Laureaci konkursu mają prawo do otrzymania stypendium tylko w semestrze zimowym roku akademickiego, na który zostało ono przyznane. Aby otrzymywać stypendium także w semestrze letnim, należy zaliczyć semestr zimowy i przedłożyć FEP stosowne zaświadczenie z uczelni. Jeśli w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne, warunkiem dalszej wypłaty stypendium będzie przesłanie do FEP zaświadczenia o kontynuowaniu studiów w semestrze letnim oraz podpisanie zobowiązania do przedłożenia zaświadczenia o zaliczeniu roku w terminie zgodnym z harmonogramem.

PARTNERZY

Fundatorem stypendiów jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program jest realizowany przy współpracy Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka.

Eseje w Konkursie 2023/2024 zostały sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl.