Profil kandydata

Program realizowany jest na zasadach Konkursu. Konkurs jest skierowany do studentów – stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych. Stypendystą Pomostowym jest student, który pobierał stypendium, w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, na I roku studiów.

Stypendia w Programie przyznawane są za aktywność społeczną, osobom które są zaangażowane społecznie i działają na rzecz dobra wspólnego. Działalność ta musi mieć charakter dobrowolny, nie może wynikać z realizacji obowiązków kandydata wobec uczelni lub organizacji do której należy, lub z którą jest związany.

O stypendia mogą się ubiegać osoby, które:

  1. stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych;
  2. odbywają kształcenie na studiach stacjonarnych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  3. w roku ogłoszenia Konkursu rozpoczną III lub IV rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia, albo I rok studiów II stopnia;
  4. będą odbywały kształcenie po raz pierwszy na danym roku studiów;
  5. w dotychczasowym toku studiów osiągnęły średnią nie niższą, niż 4,0. W Programie przyjmuje się średnią wskazaną przez uczelnię, obejmującą wszystkie lata studiów, poprzedzające rok, na który aplikuje się o stypendium,
  6. uzyskają zaliczenie roku, poprzedzającego rok, na który aplikują o stypendium, bez wpisów warunkowych,
  7. przedłożą szczegółowo udokumentowany opis dotychczasowej działalności społecznej,
  8. przygotują i przedłożą plan swojej działalności społecznej, która zostanie przeprowadzona i zrealizowana w roku akademickim, na który przyznane zostanie stypendium.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przygotowania i przedstawienia działań zarówno dotychczasowych, jak i planowanych, dostępne są w Regulaminie i opisie Programu.

O stypendia mogą ubiegać się studenci, którzy spełnią wszystkie powyższe warunki łącznie.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie.