Profil kandydata

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji programu (rok akademicki 2018/2019). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w początku lipca 2019 r.


Konkurs o stypendia im. Profesora Bronisława Geremka, adresowany jest do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych studiujących na określonych w Regulaminie kierunkach humanistycznych. Warunkiem jaki należy spełnić jest uzyskanie w toku studiów średniej nie niższej niż 4,0 (liczonej ze wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń podczas wszystkich lat studiów poprzedzających udział w Konkursie).

Stypendium otrzymują studenci, którzy uzyskają najwyższą średnią i najlepiej przygotują esej dotyczący jednego z trzech obszarów tematycznych:

 • Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku;
 • Polska w Unii Europejskiej;
 • Opozycja demokratyczna w PRL i okres transformacji ustrojowej po 1989 roku.

Aby ubiegać się o stypendium im. Profesora Bronisława Geremka, powinieneś spełniać łącznie poniższe kryteria:

 1. być stypendystą Programu Stypendiów Pomostowych;
 2. być studentem studiów stacjonarnych w polskiej akademickiej uczelni publicznej;
 3. w roku ogłoszenia Konkursu rozpocząć III lub IV rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I rok studiów II stopnia;
 4. studiować po raz pierwszy na danym roku studiów;
 5. uzyskać średnią (ze wszystkich lat studiów) nie niższą niż 4,0;
  Na minimalną średnią ocen uprawniającą do udziału w Konkursie składa się średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń podczas wszystkich lat studiów poprzedzających udział w Konkursie. Przy obliczeniu średniej nie będą brane pod uwagę oceny z wychowania fizycznego, lektoratów, praktyk i ćwiczeń terenowych oraz szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego.
 6. realizować studia z zakresu:
  • historii,
  • politologii,
  • europeistyki,
  • filozofii,
  • psychologii,
  • socjologii,
  • dziennikarstwa i komunikacji społecznej;
 7. uzyskać zaliczenie roku poprzedzającego przyznanie stypendium bez wpisów warunkowych.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie.