Profil kandydata

Konkurs o stypendia im. Profesora Bronisława Geremka, adresowany jest do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych studiujących na kierunkach mieszczących się w określonych, w Regulaminie dyscyplinach humanistycznych. Warunkiem jaki należy spełnić jest uzyskanie w toku studiów średniej nie niższej niż 4,0 (liczonej ze wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń podczas wszystkich lat studiów poprzedzających udział w Konkursie) oraz wykażą się zaangażowaniem społecznym w projekty społeczne realizowane przez FEP..

Stypendium otrzymują studenci, którzy uzyskają najwyższą średnią i najlepiej przygotują esej dotyczący jednego z trzech obszarów tematycznych:

 • Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku;
 • Polska w Unii Europejskiej;
 • Opozycja demokratyczna w PRL i okres transformacji ustrojowej po 1989 roku.

Aby ubiegać się o stypendium im. Profesora Bronisława Geremka, powinieneś spełniać łącznie poniższe kryteria:

 1. być stypendystą Programu Stypendiów Pomostowych;
 2. być studentem studiów stacjonarnych w polskiej akademickiej uczelni publicznej;
 3. w roku ogłoszenia Konkursu rozpocząć III lub IV rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia, albo I rok studiów II stopnia;
 4. studiować po raz pierwszy na danym roku studiów;
 5. uzyskać średnią (ze wszystkich lat studiów) nie niższą niż 4,0;
  Na minimalną średnią ocen uprawniającą do udziału w Konkursie składa się średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń podczas wszystkich lat studiów poprzedzających udział w Konkursie. Przy obliczeniu średniej nie będą brane pod uwagę oceny z wychowania fizycznego, lektoratów, praktyk i ćwiczeń terenowych oraz szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego.
 6. realizować studia w zakresie następujących dyscyplin:
  – historia;
  – nauki o polityce i administracji;
  – filozofia;
  – psychologia;
  – nauki socjologiczne;
  – nauki o komunikacji społecznej i mediach;
  TUTAJ można sprawdzić, do jakiej dyscypliny przyporządkowany jest studiowany kierunek na danej uczelni.
 7. uzyskać zaliczenie roku poprzedzającego przyznanie stypendium bez wpisów warunkowych,
 8. dodatkowo, stypendyści pomostowi ubiegający się o przyznanie stypendium powinni wykazać się zaangażowaniem społecznym w projekty społeczne realizowane przez FEP.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie.