Terminarz

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu – rok akademicki 2021/2022. Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2022 r.


Terminarz Programu Stypendialnego im. Prof. Jerzego Dietla  na rok akademicki 2021/2022:

27 września 2021 r. – ogłoszenie Programu

28 września 2021 r. – uruchomienie systemu do składania wniosków on-line

Aplikowanie w konkursie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.

31 października 2021 r. – zamknięcie systemu do składania wniosków on-line

do 25 listopada 2021 r. – ogłoszenie wyników

Oficjalna informacja o przyznanym stypendium zostanie wysłana drogą mailową do każdego stypendysty, którego nazwisko znalazło się na liście. W wiadomości podany będzie opis formalności, których należy dopełnić.

Termin odsyłania dokumentów udostępnionych stypendystom przez FEP zostanie podany w przesłanym do stypendystów mailu. Informację o dokładnej dacie przesłania tego maila zamieścimy w aktualnościach.

do 31 grudnia 2021 r. – termin przesłania do Fundacji sprawozdania z postępów w realizacji działań społecznych, zadeklarowanych we wniosku aplikacyjnym

do 20 marca 2022 r. – termin przesyłania do Fundacji:

  • sprawozdania z postępów w realizacji działań społecznych,
  • zobowiązania do przedłożenia, do 31 sierpnia 2022 roku, udokumentowanego sprawozdania końcowego z realizacji działań społecznych,
  • zaświadczenia o zaliczeniu semestru zimowego, wydanego przez dziekanat lub biuro obsługi studenta (jeśli w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne, warunkiem dalszej wypłaty stypendium będzie przesłanie zaświadczenia o kontynuowaniu studiów w semestrze letnim oraz podpisanego zobowiązania do przedłożenia do końca sierpnia 2022 roku zaświadczenia o zaliczeniu roku),
  • zaświadczenia o podjęciu studiów II stopnia na I roku w semestrze letnim roku akademickiego, na który przyznano stypendium (w przypadku studentów 7. semestru studiów I stopnia).

do 31 sierpnia 2022 r. – termin przesyłania sprawozdania końcowego z działalności społecznej stypendysty.

Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 2, powinny być dostarczone w formie elektronicznej na adres stypendiaJD@stypendia-pomostowe.pl

W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, terminarz może ulec zmianie.