Terminarz

Terminarz Programu Stypendialnego im. Prof. Jerzego Dietla  na rok akademicki 2022/2023:

21 września 2022 r. – ogłoszenie Programu

23 września 2022 r. – uruchomienie systemu do składania wniosków on-line

Aplikowanie w konkursie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.

24 października 2022 r. – zamknięcie systemu do składania wniosków on-line

do końca listopada 2022 r. – ogłoszenie wyników

Oficjalna informacja o przyznanym stypendium zostanie wysłana drogą mailową do każdego stypendysty, którego nazwisko znalazło się na liście. W wiadomości podany będzie opis formalności, których należy dopełnić.

Termin odsyłania dokumentów udostępnionych stypendystom przez FEP zostanie podany w przesłanym do stypendystów mailu. 

do 31 grudnia 2022 r. – termin przesłania do Fundacji sprawozdania z postępów w realizacji działań społecznych, zadeklarowanych we wniosku aplikacyjnym

do 20 marca 2023 r. – termin przesyłania do Fundacji:

  • sprawozdania z postępów w realizacji działań społecznych,
  • zobowiązania do przedłożenia, do 31 sierpnia 2023 roku, udokumentowanego sprawozdania końcowego z realizacji działań społecznych,
  • zaświadczenia o zaliczeniu semestru zimowego, wydanego przez dziekanat lub biuro obsługi studenta (jeśli w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne, warunkiem dalszej wypłaty stypendium będzie przesłanie zaświadczenia o kontynuowaniu studiów w semestrze letnim oraz podpisanego zobowiązania do przedłożenia do końca sierpnia 2023 roku, zaświadczenia o zaliczeniu roku),
  • zaświadczenia o podjęciu studiów II stopnia na I roku w semestrze letnim roku akademickiego, na który przyznano stypendium (w przypadku studentów 7. semestru studiów I stopnia).

do 31 sierpnia 2023 r. – termin przesyłania sprawozdania końcowego z działalności społecznej stypendysty.

Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 2, powinny być dostarczone w formie elektronicznej na adres stypendiaJD@stypendia-pomostowe.pl

W razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, terminarz może ulec zmianie.