Terminarz

Programu Stypendialnego im. Prof. Jerzego Dietla  na rok akademicki 2023/2024:

 • 6 września 2023 r. – ogłoszenie Programu i uruchomienie systemu do składania wniosków on-line.

Aplikowanie w konkursie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.

 • 6 października 2023 r. , godz. 16:00 – zamknięcie systemu do składania wniosków on-line.
 • do końca listopada 2023 r. – ogłoszenie wyników.

Oficjalna informacja o przyznanym stypendium zostanie wysłana drogą mailową do każdego stypendysty, którego nazwisko znalazło się na liście. W wiadomości podany będzie opis formalności, których należy dopełnić.

Termin odsyłania dokumentów udostępnionych stypendystom przez FEP zostanie podany w przesłanym do stypendystów mailu. 

 • do 31 grudnia 2023 r. termin przesłania do Fundacji sprawozdania z postępów w realizacji działań społecznych, zadeklarowanych we wniosku aplikacyjnym.
 • do 20 marca 2024 r. – termin przesyłania do Fundacji:
  • sprawozdania z postępów w realizacji działań społecznych,
  • zobowiązania do przedłożenia, do 31 sierpnia 2024 roku, udokumentowanego sprawozdania końcowego z realizacji działań społecznych,
  • zaświadczenia o zaliczeniu semestru zimowego, wydanego przez dziekanat lub biuro obsługi studenta (jeśli w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne, warunkiem dalszej wypłaty stypendium będzie przesłanie zaświadczenia o kontynuowaniu studiów w semestrze letnim oraz podpisanego zobowiązania do przedłożenia do końca sierpnia 2024 roku, zaświadczenia o zaliczeniu roku),
  • zaświadczenia o podjęciu studiów II stopnia na I roku w semestrze letnim roku akademickiego, na który przyznano stypendium (w przypadku studentów 7. semestru studiów I stopnia).
 • do 31 sierpnia 2024 r. – termin przesyłania sprawozdania końcowego z działalności społecznej stypendysty.
 • Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być dostarczone w formie elektronicznej na adres stypendiaJD@stypendia-pomostowe.pl