Dokumenty

Warunkiem udziału w konkursie Programu Stypendiów Korporacyjnych Fundacji Inter Cars – Liderzy Jutra jest złożenie wniosku aplikacyjnego online wraz z załącznikami, w systemie informatycznym do składania aplikacji, dostępnym na stronie www.stypendia-pomostowe.pl zgodnie z harmonogramem Programu.

Do wniosku należy załączyć:

  • Skan, poświadczonego przez dziekanat lub biuro obsługi studenta, wyciągu z postępu w studiach, zawierający oceny z egzaminów i zaliczeń oraz adnotację o zaliczeniu roku studiów poprzedzającego przyznanie stypendium.
  • W przypadku braku adnotacji o zaliczeniu roku na wyciągu z postępu w studiach,  należy dołączyć dodatkowo zaświadczenie o zaliczeniu roku poprzedzającego przyznanie stypendium; jeśli kandydat ubiega się o stypendium na I semestr I roku studiów II stopnia, należy dołączyć również, jako załącznik decyzję o przyjęciu na studia II stopnia.

WAŻNE: Wszyscy stypendyści zobowiązani są do realizacji aktywności społecznej (czy to w ramach
podjęcia współpracy z Programem Projektor lub do przygotowania i zrealizowania własnego projektu
społecznego na zasadach określonych na stronie Programu Stypendiów Pomostowych (stypendia-pomostowe.pl) w roku akademickim, na który przyznane zostało stypendium, nie później jednak, niż do 15 sierpnia.

Uwaga! Aplikowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. Prosimy o nieprzesyłanie wydrukowanych wniosków i załączników (w tym zaświadczeń) do siedziby Fundacji.

Szczegółowe informacje na temat udziału w Programie, znajdują się w Regulaminie.