Profil kandydata

Stypendia Narodowego Banku Polskiego EKONOMIA+ adresowane są do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (objętych programem podczas I roku studiów) studiujących na wybranych kierunkach, którzy w toku studiów uzyskali średnią nie niższą niż 4,0 (liczoną z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich lat studiów poprzedzających ubieganie się o stypendium). Stypendium otrzymują studenci o najwyższej średniej spełniający wszystkie warunki formalne.

Aby ubiegać się o stypendium EKONOMIA+, powinieneś spełniać łącznie poniższe kryteria:

 1. być stypendystą Programu Stypendiów Pomostowych;
 2. być stypendystą Narodowego Banku Polskiego;
 3. być studentem studiów stacjonarnych w polskiej akademickiej uczelni publicznej;
 4. w roku ogłoszenia Konkursu rozpocząć III lub IV rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I rok studiów II stopnia;
 5. studiować po raz pierwszy na danym roku studiów;
 6. realizować studia z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse.
  TUTAJ można sprawdzić, do jakiej dyscypliny przyporządkowany jest studiowany kierunek na danej uczelni
  ;
 7. uzyskać średnią nie niższą niż 4,0;
  Na minimalną średnią ocen uprawniającą do udziału w Konkursie, składa się średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń podczas wszystkich lat studiów poprzedzających udział w Konkursie. Przy obliczeniu średniej nie będą brane pod uwagę oceny z wychowania fizycznego, lektoratów, praktyk i ćwiczeń terenowych oraz szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego;
 8. uzyskać zaliczenie roku poprzedzającego przyznanie stypendium bez wpisów warunkowych;
 9. dodatkowo, stypendyści pomostowi ubiegający się o przyznanie stypendium powinni wykazać się zaangażowaniem społecznym w projekty społeczne realizowane przez FEP.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie.