Praktyki studenckie w Narodowym Banku Polskim

Narodowy Bank Polski zaprasza studentów kierunków ekonomicznych do odbycia wakacyjnych praktyk studenckich.

Na praktyki w NBP przyjmowani są przede wszystkim studenci:

    • II i III roku studiów licencjackich, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich oraz I i II roku studiów magisterskich uzupełniających, którzy zbierają materiały do prac dyplomowych z zakresu ekonomii, bankowości i finansów,
    • którzy uzyskali średnią ocen z egzaminów za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4,0.

Na praktyki można aplikować wyłącznie drogą elektroniczną. Formularz rejestracyjny jest aktywny do 30 kwietnia na stronie www.nbp.pl.

Ewentualne pytania w sprawie praktyk mogą być kierowane na adres e-mail: praktyki.studenckie@nbp.pl

Więcej informacji na stronie: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/oferty_praktyk.html