Aplikuj o stypendium na I rok studiów!

WYSTARTOWAŁ NABÓR DO PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2016/2017 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia na I rok i dalsze lata studiów. O stypendium na I rok studiów aplikować może każdy maturzysta, który ukończył w tym roku szkołę ponadgimnazjalną, a także:

  • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami Programu (punkty liczone są w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu),
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2016/2017 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców (okres zameldowania minimum 2 lata od daty ogłoszenia Programu),
  • pochodzi z rodziny o niskich dochodach,

a ponadto spełnia jeden z czterech warunków:
– pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR,
lub
– jest/był finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej,
lub
– jest członkiem rodziny wielodzietnej albo wychowankiem rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka,
lub
– ma rekomendację lokalnej NGO.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5 000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł (od października do lipca). Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach edukacji.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na podstronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.
Rekrutacja do Programu przebiega on-line. Aplikacja do składania wniosków jest aktywna od 1 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BGK, Fundacja PZU, koalicja lokalnych organizacji pozarządowych

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych
Patroni medialni: Rzeczpospolita, Forum Akademickie, Perspektywy