Dokumenty

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie XVI edycji Programu (rok akademicki 2017/2018). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na wiosnę 2018 r.

Zanim złożysz wniosek przeczytaj uważnie Regulamin. Jeśli spełniasz wszystkie kryteria, przygotuj się do wypełnienia formularzy gromadząc wcześniej niezbędne dokumenty:

Maturzyści pochodzący z rodziny byłego pracownika PGR (segment IA):

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego w PGR przez co najmniej 2 lata (kserokopia świadectwa pracy z PGR), wykaz oddziałów terenowych KOWR i ich dane adresowe znajdziesz tutaj.

Maturzyści uczestniczący w III etapie olimpiad przedmiotowych (segment IB):

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • kopię dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w III etapie ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej (wykaz olimpiad).

Maturzyści pochodzący z rodzin wielodzietnych lub rodzin zastępczych, bądź placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka) (segment IC):

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • jeśli jesteś wychowankiem rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka – zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • jeśli jesteś członkiem rodziny wielodzietnej – odpisy lub kopie aktów urodzenia Twojego rodzeństwa, które nie ukończyło 18 lat – gdy nie kontynuuje nauki, 21 lat – gdy kontynuuje naukę w szkole i 25 lat – gdy kontynuuje naukę na studiach.

Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (segment II)

 • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej (wykaz organizacji lokalnych biorących udział w bieżącej edycji Programu).