Profil kandydata

Aby ubiegać się o stypendium w XXIII edycji programu (2024/2025) należy spełnić poniższe warunki:

 • ukończyć liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2024 r. i być maturzystą z 2024 roku;
 • zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
  Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2 969 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Dodatkowo musisz spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • być uczestnikiem III etapu (finałowego) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole średniej (wykaz olimpiad kwalifikujących do stypendium znajdziesz tutaj)

lub

 • być członkiem rodziny wielodzietnej (3+) lub wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)

lub

 • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej
  Listę organizacji biorących udział w XXIII edycji programu ogłosimy wkrótce.

Jeśli masz pytania dotyczące aplikowania, kryteriów lub wypełniania wniosku zajrzyj do plikunajczęstsze pytania – znajdziesz tam odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów i aplikowania oraz zapoznaj się z Przewodnikiem pomocnym przy składaniu wniosku.