Profil kandydata

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu – rok akademicki 2021/2022. Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2022 r.


Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich adresowany jest do osób, które były stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych (studenci objęci Programem Stypendiów Pomostowych podczas I roku studiów), a obecnie realizują studia III stopnia.

O stypendia naukowe w ramach tego programu, mogą się ubiegać doktoranci, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki łącznie:

  • posiadają status stypendysty Programu Stypendiów Pomostowych,
  • realizują stacjonarne studia doktoranckie w: polskich akademickich uczelniach publicznych lub w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów albo kształcą się w szkole doktorskiej;
  • kształcą się na I, II, III lub IV roku na studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej;
  • studiują na danym roku studiów III stopnia, po raz pierwszy;
  • realizują studia w zakresie dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse;
  • wykazują się zaangażowaniem, postępami w pracy naukowej lub w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, popartymi opinią promotora bądź opiekuna naukowego.

Doktorant może być beneficjentem tylko jednego programu stypendiów doktoranckich, realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.