Profil kandydata

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Narodowego Banku Polskiego adresowany jest do osób, które były stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych (studenci objęci Programem Stypendiów Pomostowych podczas I roku studiów), a obecnie realizują studia III stopnia.

O stypendia naukowe w ramach tego programu, mogą się ubiegać doktoranci, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki łącznie:

  • byli stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych;
  • zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie w: polskich akademickich uczelniach publicznych lub w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów albo na kształcenie w szkole doktorskiej;
  • będą odbywali kształcenie po raz pierwszy na danym roku;
  • kształcą się na I, II, III lub IV roku na studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej;
  • kształcą się w zakresie dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse;
  • w opinii promotora bądź opiekuna naukowego wykazują się – adekwatnie do etapu kształcenia – zaangażowaniem, postępami w pracy naukowej lub w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

Doktorant może być beneficjentem tylko jednego programu stypendiów doktoranckich, realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.