Profil kandydata

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2020/2021).
Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu na początku lipca 2021 r.


Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Narodowego Banku Polskiego adresowany jest do osób, które były stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych (studenci objęci Programem Stypendiów Pomostowych podczas I roku studiów), a obecnie realizują studia III stopnia.

O stypendia naukowe w ramach tego programu, mogą się ubiegać doktoranci, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki łącznie:

  • byli stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych;
  • zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie w: polskich akademickich uczelniach publicznych lub w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów albo na kształcenie w szkole doktorskiej;
  • będą odbywali kształcenie po raz pierwszy na danym roku;
  • kształcą się na I, II, III lub IV roku na studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej;
  • kształcą się w zakresie dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse;
  • w opinii promotora bądź opiekuna naukowego wykazują się – adekwatnie do etapu kształcenia – zaangażowaniem, postępami w pracy naukowej lub w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

Doktorant może być beneficjentem tylko jednego programu stypendiów doktoranckich, realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.