Profil kandydata

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2018/2019). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2019 r.


Stypendia Językowe adresowane są do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych, realizujących studia w polskich publicznych uczelniach akademickich, na wszystkich kierunkach studiów z wyjątkiem filologii angielskiej, którzy uzyskali w dotychczasowym toku studiów średnią nie niższą, niż 4,0.

Aby ubiegać się o stypendium językowe, powinieneś spełniać łącznie poniższe kryteria:

  1. być stypendystą Programu Stypendiów Pomostowych,
  2. realizować studia w polskich publicznych uczelniach akademickich,
  3. realizować studia na II, III i IV roku stacjonarnych studiów I stopnia i stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub na I roku stacjonarnych studiów II stopnia,
  4. studiować po raz pierwszy na danym roku studiów,
  5. w dotychczasowym toku studiów osiągnąć średnią nie niższą, niż 4,0 (średnia liczona jest według zasad określonych przez uczelnię i dotyczy całego dotychczasowego toku studiów),
  6. realizować kierunek studiów inny, niż filologia angielska.

Stypendium otrzymają studenci, którzy spełnią wszystkie warunki formalne oraz przejdą pozytywnie kwalifikację przeprowadzoną przez szkołę językową. Jeśli kandydatów do stypendium w ramach Programu będzie więcej niż stypendiów, otrzymają je osoby o najwyższych średnich.

Zwycięzcy mają prawo do otrzymania stypendium tylko w semestrze zimowym roku akademickiego, na który zostało ono przyznane. Aby otrzymywać stypendium także w semestrze letnim, należy uzyskać pozytywną ocenę szkoły językowej oraz zaliczyć semestr zimowy i przedłożyć FEP stosowne zaświadczenie z uczelni. Jeśli w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne, warunkiem dalszej wypłaty stypendium będzie przesłanie do FEP zaświadczenia o kontynuowaniu studiów w semestrze letnim oraz podpisanie zobowiązania do przedłożenia zaświadczenia o zaliczeniu roku, w terminie zgodnym z harmonogramem.