Profil kandydata

Stypendia Językowe adresowane są do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych, realizujących studia w polskich publicznych uczelniach akademickich[1], na wszystkich kierunkach studiów z wyjątkiem filologii angielskiej i pokrewnych, którzy uzyskali w dotychczasowym toku studiów średnią nie niższą, niż 4,0.

Aby ubiegać się o stypendium językowe, powinieneś spełniać łącznie poniższe kryteria:

  1. być stypendystą Programu Stypendiów Pomostowych (stypendystą pomostowym, jest student, który pobierał stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, na I roku studiów I stopnia lub na I roku jednolitych studiów magisterskich),
  2. realizować studia w polskiej publicznej uczelni akademickiej,
  3. realizować studia na II, III lub IV roku stacjonarnych studiów I stopnia albo stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich albo na I roku stacjonarnych studiów II stopnia,
  4. studiować po raz pierwszy na danym roku studiów,
  5. uzyskać zaliczenie roku, poprzedzającego rok, na który aplikujesz o stypendium językowe, bez wpisów warunkowych,
  6. w dotychczasowym toku studiów osiągnąć średnią nie niższą, niż 4,0. W Programie przyjmuje się średnią wskazaną przez uczelnię, obejmującą wszystkie lata studiów, poprzedzające rok, na który aplikujesz o stypendium językowe,
  7. realizować studia na kierunku innym, niż filologia angielska i pokrewne.

Stypendia mogą otrzymać osoby, które spełniają wszystkie powyższe warunki łącznie oraz przejdą pomyślnie procedurę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez szkołę językową. Jeśli kandydatów do stypendium w ramach Programu będzie więcej niż stypendiów, otrzymają je osoby o najwyższych średnich.

Zwycięzcy mają prawo do otrzymania stypendium w semestrze zimowym roku akademickiego, na który zostało ono przyznane. Aby otrzymywać stypendium w semestrze letnim, należy uzyskać pozytywną ocenę szkoły językowej po I semestrze kursu (zaliczenie I semestru i odpowiednia frekwencja, potwierdzane są przez szkołę językową) oraz zaliczyć semestr zimowy na uczelni i przedłożyć w FEP stosowne zaświadczenie. Jeśli w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne, warunkiem dalszej wypłaty stypendium, będzie przesłanie do FEP zaświadczenia o kontynuowaniu studiów w semestrze letnim oraz podpisanie zobowiązania do przedłożenia zaświadczenia o zaliczeniu roku, w terminie zgodnym z harmonogramem.

[1] Uczelnia prowadząca działalność naukową i posiadająca kategorię naukową A, A+ lub B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej.