Profil kandydata

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2019/2020). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w początku lipca 2020 r.


Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo” adresowany jest do osób realizujących studia III stopnia.

Jeśli masz zamiar ubiegać się o stypendium doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”, musisz spełnić łącznie następujące kryteria:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka,
  • realizować stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej, w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym, działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów,
  • być studentem I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich,
  • studiować na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
  • otrzymać pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego,
  • podjąć współpracę badawczo-rozwojową, powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce.

Doktorant może być beneficjentem tylko jednego programu stypendiów doktoranckich, realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.