Profil kandydata

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo” adresowany jest do osób realizujących studia III stopnia.

Jeśli masz zamiar ubiegać się o stypendium doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”, musisz spełnić łącznie następujące kryteria:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka,
  • realizować stacjonarne studia doktoranckie w: polskich akademickich uczelniach publicznych lub w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów albo kształcić się w szkole doktorskiej;
  • kształcić się na I, II, III lub IV roku na studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej;
  • studiować na danym roku studiów III stopnia, po raz pierwszy;
  • wykazać się zaangażowaniem, postępami w pracy naukowej lub w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, popartymi opinią promotora bądź opiekuna naukowego;
  • zadeklarować i podjąć współpracę w zakresie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych (w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce.

Doktorant może być beneficjentem tylko jednego programu stypendiów doktoranckich, realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.