Dokumenty

Warunkiem udziału w Programie Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo” jest złożenie wniosku on-line, który należy wydrukować i wraz z odpowiednimi załącznikami przesłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, zgodnie z terminarzem Programu.

Do wniosku należy dołączyć:  

W przypadku ubiegania się o stypendium naukowe na I rok studiów doktoranckich:

 • List motywacyjny kandydata,
 • Koncepcję pracy doktorskiej,
 • Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie,
 • Opinię opiekuna naukowego,
 • Opinię przedstawiciela organizacji pozarządowej na temat użyteczności  pracy doktorskiej uczestnika Konkursu dla rozwoju działalności organizacji,
 • Wykaz publikacji;

W przypadku ubiegania się o stypendium naukowe na wyższe lata studiów doktoranckich:

 • List motywacyjny kandydata,
 • Koncepcję pracy doktorskiej,
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie,
 • Opinię promotora lub jeśli jeszcze nie ma promotora opinię opiekuna naukowego,
 • Opinię przedstawiciela organizacji pozarządowej na temat użyteczności pracy doktorskiej uczestnika Konkursu dla rozwoju działalności organizacji,
 • Wykaz publikacji.

Kserokopie muszą być poświadczone w dziekanacie za zgodność z oryginałem.