Dokumenty

Warunkiem udziału w Programie Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo” jest złożenie wniosku wraz z załącznikami w formie elektronicznej, w systemie aplikacyjnym, zgodnie z terminarzem Programu.

Do wniosku należy dołączyć:  

W przypadku ubiegania się o stypendium naukowe na I rok kształcenia:

 • list motywacyjny kandydata,
 • koncepcję rozprawy doktorskiej,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie na studia doktoranckie lub do szkoły doktorskiej,
 • opinię promotora lub opiekuna naukowego,
 • opinię przedstawiciela organizacji pozarządowej na temat użyteczności rozprawy doktorskiej uczestnika konkursu dla rozwoju działalności organizacji,
 • wykaz publikacji.

W przypadku ubiegania się o stypendium naukowe na kolejne lata kształcenia:

 • list motywacyjny kandydata,
 • koncepcję rozprawy doktorskiej,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie na studia doktoranckie lub do szkoły doktorskiej,
 • zaświadczenie o zaliczeniu kształcenia w roku poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium bądź o spełnieniu wymagań przewidzianych w programie kształcenia szkoły doktorskiej,
 • opinię promotora, a jeśli doktorant nie ma jeszcze promotora, opinię opiekuna naukowego,
 • opinię przedstawiciela organizacji pozarządowej na temat użyteczności rozprawy doktorskiej uczestnika konkursu dla rozwoju działalności organizacji,
 • wykaz publikacji.

Komisja Stypendialna może zwrócić się do kandydata o przekazanie kopii publikacji.

Kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez podmiot prowadzący kształcenie doktoranta.

Wszystkie załączniki składane są w formie elektronicznej a ich załączanie stanowi integralną część procesu składania wniosku aplikacyjnego w systemie do składania wniosków.