Profil kandydata

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2017/2018). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w czerwcu 2018 r.


Stypendia Fundacji mBanku adresowane są do wszystkich stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (objętych programem podczas I roku studiów) studiujących na wybranych kierunkach studiów, którzy uzyskali w toku studiów średnią nie niższą niż 4,0 (liczoną z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich lat studiów poprzedzających ubieganie się o stypendium). Stypendium otrzymują studenci o najwyższej średniej spełniający wszystkie warunki formalne.

Aby ubiegać się o stypendium Fundacji mBanku, powinieneś spełniać łącznie poniższe kryteria:

  1. być stypendystą Programu Stypendiów Pomostowych;
  2. być studentem studiów stacjonarnych w polskiej uczelni publicznej;
  3. ukończyć w bieżącym roku po raz pierwszy II, III lub IV rok stacjonarnych studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym);
  4. uzyskać średnią nie niższą niż 4,0;
  5. realizować studia z zakresu matematyki.