Edycja 2015

Bank Gospodarstwa Krajowego

W roku 2015 stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych mogli składać aplikacje na płatne praktyki, trwające od 1 do 3 miesięcy, w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wybrani kandydaci zdobyli doświadczenie w prestiżowej instytucji finansowej w obszarze finansów i bankowości, IT, marketingu, HR lub administracji.

Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Misją BGK jest wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań. Bank prowadzi programy wspierania eksportu oraz programy infrastrukturalne, rozwija system poręczeń i gwarancji. Uczestniczy w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej, a także w realizacji programów związanych z poprawą sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępem Polaków do mieszkań. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych oraz w systemie przepływu środków europejskich.

Fundacja BGK

Stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych mogli składać aplikacje na płatne LETNIE PRAKTYKI 2015 w Fundacji BGK. Fundacja wybrała spośród kandydatów 2 osoby, które zdobyły doświadczenie w Fundacji działającej w imieniu prestiżowej instytucji finansowej.

Fundacja BGK realizuje w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego programy zaangażowania społecznego. Strategiczne obszary działań Fundacji obejmują wyrównywanie szans edukacyjnych, budowanie kapitału społecznego oraz rozwój wolontariatu pracowniczego. Fundacja prowadzi program grantowy na „Na dobry początek!” i program „Wolontariat jest Super!”. Jest partnerem programu Stypendiów Pomostowych i programu edukacji obywatelskiej „Młody Obywatel”.

PZU

W roku 2015 wraz z PZU zaprosiliśmy stypendystów pomostowych do składania aplikacji na płatne praktyki letnie w Zespole Wsparcia Sprzedaży w biurach w Szczecinie i Olsztynie. Firma wybrała 2 osoby, które odbyły praktyki w regionalnych biurach PZU i zdobyły doświadczenie zawodowe w jednej z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zyskają wiedzę i umiejętności w zakresie sprzedaży / wsparcia sprzedaży. Staże trwały 3 miesiące.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Fundacja PZU

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.Celem Fundacji jest promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.„Pomagamy pomagać” – to motto Fundacji. Więcej o Fundacji PZU na www.fundacjapzu.pl