Historia

Program Stypendiów Pomostowych istnieje od 2002 roku.
Jest rozbudowanym systemem stypendialnym, w ramach którego przyznawanych jest 6 różnych stypendiów na studia, począwszy od stypendiów na I rok studiów. Do tej pory na realizację Programu przeznaczono 110 mln zł, co pozwoliło na ufundowanie ponad 22 700 różnych stypendiów.

W RAMACH PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O NASTĘPUJĄCE STYPENDIA:

Stypendia pomostowe – stypendia na I rok studiów. Przyznawane są najdłużej, bo od 2002 roku. Na przestrzeni lat zmieniała się struktura programu, przybywały nowe  segmenty – nowe grupy, do których adresowany był program. Obecnie o stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się maturzyści osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, mieszkający w małych miejscowościach, pochodzący z rodzin o niskich dochodach, którzy chcą rozpocząć naukę na I roku dziennych studiów w akademickich uczelniach publicznych i spełniający kryteria jednego z segmentów:

 • Segment I:
  • segment IA – adresowany do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników PPGR
  • segment IB – obejmujący finalistów olimpiad przedmiotowych (z listy MEN) w szkole ponadgimnazjalnej
  • segment IC – obejmujący młodzież pochodzącą z rodzin wielodzietnych oraz obecnych i byłych wychowanków rodzin zastępczych lub państwowych domów dziecka

Segment I jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego i Fundacji PZU.

Segment ten jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi oraz koalicji lokalnych organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe ze wsparciem Fundacji Wspomagania Wsi finansują 25% kosztów stypendiów, pozostałe 75% pochodzi ze środków NBP i PAFW.

Stypendia naukowe w Konkursie Prymus stypendia na II rok studiów. O stypendia na drugi rok studiów mogą ubiegać się stypendyści pomostowi (ci, którzy zostali objęci programem podczas I roku studiów). Aby ubiegać się o stypendium naukowe konieczne jest przystąpienie do konkursu PRYMUS: stypendystom osiągającym najlepsze wyniki w nauce po I roku studiów zostanie przyznane stypendium na II rok wynoszące 5000 zł (wypłacane w 10 miesięcznych ratach). W czternastu edycjach konkursu stypendia otrzymało 3.997 stypendystów. Fundatorem konkursu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski. Partnerzy przeznaczyli na ten cel 17,2 mln zł.

Stypendia naukowe (korporacyjne) na III i IV rok studiów. Przyznawane są najlepszym stypendystom pomostowym (studentom otrzymującym stypendium na pierwszy rok studiów) studiującym na wybranych kierunkach na III i IV roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia. Program Stypendiów Korporacyjnych realizowany jest obecnie w formie 5 konkursów różniących się kierunkami studiów, partnerami i wysokością stypendiów. Nagrodą w konkursach jest roczne stypendium w wysokości 5.000 zł (10.000 zł w konkursie dla kierunków humanistycznych). W jedenastu edycjach konkursów stypendyści otrzymali 1077 stypendiów o wartości 4,9 mln zł. Partnerami finansującymi konkursy o stypendia korporacyjne są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,  Narodowy Bank Polski, Fundacja BGŻ BNP Paribas, Fundacja mBanku. Konkurs o stypendia humanistyczne realizowany jest przy pomocy Centrum im. prof. B. Geremka.

Stypendia Studiuj za Granicą są skierowane do najlepszych stypendystów pomostowych, którzy chcą odbyć część studiów na zagranicznej uczelni. Program Studiuj za Granicą przeznaczony jest dla stypendystów, którzy dostali się na studia za granicą w ramach programu Erasmus+. Do tej pory stypendia otrzymało 167 studentów, którzy przez semestr lub cały rok studiowali na uczelniach w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Irlandii, Łotwie, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Turcji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Program jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Stypendia Językowe przyznawane są na zasadach konkursu. Nagrodą w konkursie jest roczny kurs języka angielskiego zakończony egzaminem FCE lub CAE, albo innym na równorzędnym poziomie. O stypendium mogą ubiegać się wyróżniający w nauce stypendyści – studenci II, III i IV roku stacjonarnych studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studenci I roku studiów II stopnia, którzy w dotychczasowym toku studiów osiągnęli bardzo dobre oceny (średnia nie może być niższa niż 4,0). W dotychczasowych 8 edycjach przyznano 329 stypendiów. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przeznaczyła na ten cel 880 tys. zł.

Stypendia doktoranckie to propozycja adresowana do stypendystów pomostowych, którzy rozpoczęli studia doktoranckie. Fundatorem stypendiów doktoranckich jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – stypendium PAFW wynosi 18.000 zł rocznie. PAFW przyznała łącznie 108 stypendiów i przeznaczyła na ten cel ponad 2,1 mln zł. W latach 2013-2015 przeprowadzone były 2 edycje programu stypendialnego Fundacji Narodowego Banku Polskiego – na 8 stypendiów przeznaczono 200 tys zł. 

Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa – Polish-American Internship Initiative –  daje szansę ubiegania się o płatny 2–3 miesięczny staż (w czasie wakacji) w renomowanych amerykańskich firmach, dofinansowanie kosztów podróży oraz pomoc w uzyskaniu wizy. O staże mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych kierunków technicznych na polskich wyższych uczelniach, biegle władający językiem angielskim i legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Oferta skierowana jest do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych i studentów-wolontariuszy – uczestników programu „PROJEKTOR-wolontariat studencki”. W sześciu dotychczasowych edycjach Programu na staże w USA wyjechało 85 studentów

PARTNERZY PROGRAMU:

Program Stypendiów Pomostowych jest wspólnym przedsięwzięciem grona partnerów wykorzystującym doświadczenie wielu  instytucji i organizacji. Program jest otwarty dla wszystkich, którym zależy na awansie edukacyjnym młodzieży z małych miast i wsi i którzy pragną włączyć się do realizowanej przez nas inicjatywy.

Partnerami finansującymi program w ciągu piętnastu lat byli:

 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW)
 • Narodowy Bank Polski (NBP)
 • Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
 • Fundacja Narodowego Banku Polskiego
 • Fundacja PZU
 • Fundacja mBanku (dawniej: Fundacja BRE Banku)
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
 • Fundacja Orange
 • Fundacja BGŻ
 • Fundacja Wspomagania Wsi
 • Kombinat Rolny Kietrz
 • Akademia Szkoleń i Kompetencji
 • Bank Pocztowy  SA
 • Polskie Młyny SA
 • Koalicja pozarządowych organizacji lokalnych skupionych wokół Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji im. Stefana Batorego oraz wyłonionych do udziału w Programie w ramach konkursu Dyplom z Marzeń.

Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi, która w imieniu partnerów i organizacji współpracujących, od początku zarządza Programem.