Historia

Program Stypendiów Pomostowych istnieje od 2002 roku.
Jest rozbudowanym systemem stypendialnym, w ramach którego przyznawanych jest 6 różnych stypendiów na studia, począwszy od stypendiów na I rok studiów. Do tej pory na realizację Programu przeznaczono ponad 130 mln zł, co pozwoliło na ufundowanie 26 000 różnych stypendiów.

W RAMACH PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O NASTĘPUJĄCE STYPENDIA:

Stypendia pomostowe – stypendia na I rok studiów. Przyznawane są najdłużej, bo od 2002 roku. Na przestrzeni lat zmieniała się struktura programu, przybywały nowe  segmenty – nowe grupy, do których adresowany był program. Obecnie o stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się maturzyści osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, mieszkający w małych miejscowościach, pochodzący z rodzin o niskich dochodach, którzy chcą rozpocząć naukę na I roku dziennych studiów w akademickich uczelniach publicznych i spełniający kryteria jednego z segmentów:

 • Segment I:
  • segment IA – adresowany do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników PPGR
  • segment IB – obejmujący finalistów olimpiad przedmiotowych (z listy MEN) w szkole ponadgimnazjalnej
  • segment IC – obejmujący młodzież pochodzącą z rodzin wielodzietnych oraz obecnych i byłych wychowanków rodzin zastępczych lub państwowych domów dziecka
 • Segment II adresowany do maturzystów, którzy otrzymali rekomendację lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w Programie.

W dotychczasowych dwudziestu jeden edycjach Programu przyznano 18 864 stypendia na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel 94,5 mln zł. Obecnie Partnerami programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Program realizowany jest przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej: Agencja Nieruchomości Rolnych).

Stypendia naukowe w Konkursie Prymus stypendia na II rok studiów. O stypendia na drugi rok studiów mogą ubiegać się stypendyści pomostowi (ci, którzy zostali objęci programem podczas I roku studiów). Aby ubiegać się o stypendium naukowe konieczne jest przystąpienie do konkursu PRYMUS: stypendystom osiągającym najlepsze wyniki w nauce po I roku studiów zostanie przyznane stypendium na II rok wynoszące 7000 zł (wypłacane w 10 miesięcznych ratach). W dotychczasowych edycjach konkursu stypendia otrzymało 5.704 stypendystów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel 25,8 mln zł. Partnerami finansującymi Konkurs PRYMUS są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Stypendia naukowe (korporacyjne) na III i IV rok studiów. Przyznawane są najlepszym stypendystom pomostowym (studentom otrzymującym stypendium na pierwszy rok studiów) studiującym na wybranych kierunkach na III i IV roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia. Program Stypendiów Korporacyjnych realizowany jest obecnie w formie 4 konkursów różniących się kierunkami studiów, partnerami i wysokością stypendiów. Nagrodą w konkursach jest roczne stypendium w wysokości 7.000 zł. W dotychczasowych edycjach konkursów stypendyści otrzymali 1.754 stypendia o wartości 8,4 mln zł. Partnerami finansującymi programy stypendiów korporacyjnych są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Inter Cars oraz sponsorzy indywidualni.

Stypendia Studiuj za Granicą są skierowane do najlepszych stypendystów pomostowych, którzy chcą odbyć część studiów na zagranicznej uczelni. Program Studiuj za Granicą przeznaczony jest dla stypendystów, którzy dostali się na studia za granicą w ramach programu Erasmus+. Do tej pory stypendia otrzymało 202 studentów, którzy przez semestr lub cały rok studiowali na uczelniach w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Irlandii, Łotwie, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Turcji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Program jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Stypendia Językowe przyznawane są na zasadach konkursu. Nagrodą w konkursie jest roczny kurs języka angielskiego zakończony egzaminem FCE lub CAE, albo innym na równorzędnym poziomie. O stypendium mogą ubiegać się wyróżniający w nauce stypendyści – studenci II, III i IV roku stacjonarnych studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studenci I roku studiów II stopnia, którzy w dotychczasowym toku studiów osiągnęli bardzo dobre oceny (średnia nie może być niższa niż 4,0). W dotychczasowych edycjach przyznano 577 stypendia. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przeznaczyła na ten cel 1,5 mln zł.

Stypendia doktoranckie to program realizowany do 2022 roku. Była to propozycja adresowana do stypendystów pomostowych, którzy realizowali studia doktoranckie. Fundatorem stypendiów doktoranckich był Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. PAFW przyznała łącznie 173 stypendia i przeznaczyła na ten cel ponad 2,9 mln zł. W latach 2013-2015 przeprowadzone były 2 edycje programu stypendialnego Fundacji Narodowego Banku Polskiego – na 8 stypendiów przeznaczono 200 tys zł. 

Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa – Polish-American Internship Initiative –  daje szansę ubiegania się o płatny 2–3 miesięczny staż (w czasie wakacji) w renomowanych amerykańskich firmach, dofinansowanie kosztów podróży oraz pomoc w uzyskaniu wizy. O staże mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych kierunków technicznych na polskich wyższych uczelniach, biegle władający językiem angielskim i legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Oferta skierowana jest do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych i studentów-wolontariuszy – uczestników programu „PROJEKTOR-wolontariat studencki”. W 15 dotychczasowych edycjach Programu na staże w USA wyjechało 124 studentów

PARTNERZY PROGRAMU:

Program Stypendiów Pomostowych jest wspólnym przedsięwzięciem grona partnerów wykorzystującym doświadczenie wielu  instytucji i organizacji. Program jest otwarty dla wszystkich, którym zależy na awansie edukacyjnym młodzieży z małych miast i wsi i którzy pragną włączyć się do realizowanej przez nas inicjatywy.

Partnerami finansującymi program w ciągu dotychczasowych edycji byli:

 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW)
 • Narodowy Bank Polski (NBP)
 • Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
 • Fundacja Narodowego Banku Polskiego
 • Fundacja PZU
 • Fundacja mBanku (dawniej: Fundacja BRE Banku)
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
 • Fundacja Orange
 • Fundacja BNP Paribas (dawniej Fundacja BGŻ)
 • Fundacja Wspomagania Wsi
 • Kombinat Rolny Kietrz
 • Akademia Szkoleń i Kompetencji
 • Bank Pocztowy  SA
 • Polskie Młyny SA
 • Koalicja pozarządowych organizacji lokalnych skupionych wokół Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji im. Stefana Batorego oraz wyłonionych do udziału w Programie w ramach konkursu Dyplom z Marzeń.

Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi, która w imieniu partnerów i organizacji współpracujących, od początku zarządza Programem.