Zasady finansowania Programu

W Programie występują dwa rodzaje kosztów: koszty stypendiów i koszty zarządzania Programem.

Na sfinansowanie stypendiów tworzony jest fundusz stypendialny, na który złożą się środki pozarządowej organizacji lokalnej lub grupy nieformalnej oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Fundusz gromadzony jest w Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Organizacja lokalna przekazuje do FEP kwotę, która wynika z liczby stypendystów zakwalifikowanych do Programu z danej organizacji lokalnej, jednorazowo (na początku edycji) lub po uzgodnieniu z FEP, według indywidulanie ustalonego harmonogramu. Koszty zarządzania Programem na poziomie organizacji lokalnej pokrywa organizacja ze środków własnych.

Koszty zarządzania Programem w FEP, w całości pokrywane są z grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.