Konferencje dla organizacji lokalnych

Dla lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w Programie Stypendiów Pomostowych zorganizowanych zostało 6 konferencji poświęconych różnym aspektom rozwijania możliwości edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości. Na spotkaniach podejmowane były również kwestie roli organizacji pozarządowych w niwelowaniu dysproporcji w dostępie do edukacji akademickiej i atrakcyjnego rynku pracy między młodzieżą z regionów wiejskich a młodzieżą wielkomiejską.

Cykl konferencji to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Do udziału w konferencjach zapraszane są organizacje pozarządowe współpracujące z FEP w ramach Programu Stypendiów Pomostowych oraz związane z PAFW (operatorzy programów PAFW) i FWW, organizacje partnerskie w programach stypendialnych, inne organizacje pozarządowe, szczególnie działające lokalnie, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele administracji rządowej, ew. zainteresowanych ministerstw, przedstawiciele uczelni wyższych i pracodawców, zainteresowanych organizacji pozarządowych o ogólnokrajowym zasięgu działania, a także stypendyści.


Dotychczas zorganizowane konferencje:

 • Wolontariat – jak czyniąc dobro rozwijać organizację i kompetencje
  Konferencja odbyła się w dniach 29-30 czerwca 2017 roku w Łodzi. Seminarium było szóstym z cyklu spotkań i poświęcone było możliwości wzmocnienia organizacji pozarządowych i ich beneficjentów, w szczególności stypendystów,  poprzez rozwinięcie działalności wolontarystycznej w organizacji oraz podniesieniu kompetencji NGO-sów w zakresie sposobów organizowania i rozwijania  działalności wolontaryjnej i współpracy z wolontariuszami. Główną formą zajęć w ciągu dwudniowego spotkania były warsztaty. W konferencji uczestniczyło 38 osób.
 • Klub stypendysty – jak to zrobić z powodzeniem
  Konferencja odbyła się w czerwcu 2016 roku w Łodzi. Dwa dni zajęć w formule warsztatowej poświęcone było budowaniu społeczności stypendystów programów stypendialnych, która odgrywa ważną rolę wspierającą i promocyjną przy realizacji programów stypendialnych oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych oferowanych młodym ludziom przez organizacje pozarządowe. W wydarzeniu wzięło udział 40 osób.
 • Jak trafić do bizensu i mediów. Skuteczna komunikacja organizacji pozarządowych
  Konferencja odbyła się w czerwcu 2015 roku i poświęcona była sprawnej i skutecznej komunikacji NGO z mediami i biznesem. Celem konferencji było podniesienie kompetencji lokalnych organizacji pozarządowych. prowadzących programy stypendialne i edukacyjne. w zakresie komunikowania się z mediami, przygotowania i realizacji programów oraz komunikacji z potencjalnymi darczyńcami. W konferencji uczestniczyło ponad 40 osób.
 • Rozwijanie kompetencji młodzieży ze wsi i małych miast – Orientacja na cele i skuteczne działanie
  Konferencja odbyła się w czerwcu 2014, jej głównym tematem były rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania własnej drogi w życiu przez młodych ludzi, rozbudzanie ich aspiracji edukacyjnych i rola jaką w tym procesie mogą odegrać organizacje pozarządowe. Jednym z zasadniczych elementów były warsztaty dotyczące kształtowania zdolności uruchamiania procesów psychicznych warunkujących skuteczne działanie. W konferencji udział wzięło 45 osób.
 • Rozwijanie możliwości edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miast
  W 2013 roku w czasie konferencji dyskutowano problemy rozwijania możliwości edukacyjnych, a więc warunków realizacji aspiracji młodych ludzi ze wsi i małych miast w kontekście oczekiwań przyszłych pracodawców, aby poprawić ich warunki konkurowania na rynku pracy oraz roli jaką odgrywają i mogą odgrywać w tym procesie organizacje pozarządowe. W konferencji uczestniczyły 52 osoby.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miast
  W 2012 roku konferencja poświęcona była problemom związanym z poprawą szans na sukces młodzieży z małych miast i terenów wiejskich w kontekście zmieniającego się otoczenia (m.in. sposobom pobudzania aspiracji młodych ludzi). Uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach dot. działań na rzecz podnoszenia aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości oraz umiejętności ułatwiających kontynuowanie edukacji. W konferencji wzięło udział 60 osób.

Konferencje finansowane były ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.