Dokumenty

Warunkiem udziału w programie jest wypełnienie wniosku on-line.

Dokumenty potrzebne przy aplikowaniu:

1. Wniosek aplikacyjny złożony on-line wraz z załącznikami:

 • Kopia umowy z uczelnią macierzystą o odbycie części studiów na zagranicznej uczelni, zawierająca informację o wysokości stypendium otrzymanego w ramach programu Erasmus+.
  W przypadku podpisania aneksu do umowy zawartej z macierzystą uczelnią, Student jest zobowiązany w ciągu 7 dni powiadomić o tym fakcie Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości i dostarczyć kopię aneksu;
 • Dokument potwierdzający przyznanie (lub odmowę przyznania) oraz wysokość stypendium naukowego/socjalnego i innego świadczenia wypłaconego w semestrze poprzedzającym wyjazd na zagraniczną uczelnię.
  W przypadku braku dokumentu wystawionego przez uczelnię, skan oświadczenia z podaniem przyczyny o nieubieganie się o stypendium naukowe/socjalne;
 • Zaświadczenie z dziekanatu lub biura obsługi studenta o wysokości średniej z całego dotychczasowego toku studiów, zawierające adnotację o zaliczeniu roku studiów, poprzedzającego rok, na który student aplikuje o stypendium;
 • Studenci wyjeżdżający za granicę w semestrze zimowym lub na rok akademicki, są zobowiązani dostarczyć do FEP w terminie do 30 listopada dokumenty potwierdzające przyznanie, lub odmowę przyznania, stypendium rektora/socjalnego lub innych świadczeń w semestrze, w którym odbywają studia na zagranicznej uczelni.
  W przypadku braku dokumentu wystawionego przez uczelnię skan oświadczenia z podaniem przyczyny o nieubieganie się o stypendium naukowe/socjalne;
 • Studenci wyjeżdżający za granicę w semestrze letnim lub na rok akademicki są zobowiązani dostarczyć do FEP w terminie do 15 kwietnia dokumenty potwierdzające przyznanie lub odmowę przyznania stypendium rektora/socjalnego lub innych świadczeń w semestrze, w którym odbywają studia na zagranicznej uczelni.
  W przypadku braku dokumentu wystawionego przez uczelnię skan oświadczenia z podaniem przyczyny o nieubieganie się o stypendium naukowe/socjalne.

Uwaga! Rekrutacja odbywa się wyłącznie elektronicznie, wszystkie dokumenty składane są tylko w trybie online.

Szczegółowe informacje na temat Programu Studiuj za granicą znajdziesz w Regulaminie.