Zgłoś się na warsztaty „Kariera i rynek pracy”

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zapraszają stypendystów pomostowych na warsztaty „Kariera i rynek pracy”.

Udział w warsztatach to możliwość rozwinięcia kompetencji i wiedzy, niezbędnych do wejścia na rynek pracy i pokierowania własną karierą. To także szansa poznania innych stypendystów pomostowych i ciekawego spędzenia czasu.

CO OFERUJEMY?
  • Warsztaty z zakresu planowania, rozwoju i oceny ścieżki kariery, analizy potencjału zawodowego oraz technik poszukiwania pracy, jak również przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzania CV i listów motywacyjnych;
  • Atrakcje turystyczne – zwiedzanie Warszawy;
  • Spotkania integracyjne.
GDZIE?
  • Warszawa. Miejsce warsztatów oraz zakwaterowania, zostaną podane w późniejszym terminie.
KIEDY?
  • Warsztaty odbędą się w terminie:
  • 6-8 lipca 2018 r.
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
  • Stypendyści Pomostowi – studenci II, III, IV roku studiów (lub I roku II°), którzy dotychczas nie uczestniczyli w tych warsztatach. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach, decydować będzie średnia z dotychczasowego toku studiów (z wyłączeniem semestru letniego 17/18) oraz list motywacyjny kandydata. W przypadku większej liczby kandydatów, niż dostępna liczba miejsc, decydujący będzie fakt, czy ktoś posiada (lub posiadał) status stypendysty konkursu PRYMUS.
JAK?

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wszystkie wydatki związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają organizatorzy. Aby zgłosić się na warsztaty:

  • zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w warsztatach,
  • wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij go w terminie do 7 czerwca 2018 r. na adres e-mail: warsztaty@stypendia-pomostowe.pl – z dopiskiem warsztaty w temacie wiadomości. W ślad za tym, do  11 czerwcaoryginał zgłoszenia oraz zaświadczenie z uczelni o wysokości średniej z dotychczasowego toku studiów (z wyłączeniem semestru letniego 17/18) do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, na adres ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź,

WIĘCEJ INFORMACJI w zakładce: Warsztaty, konferencje, konkursy / Warsztaty „Kariera i rynek pracy”

Program warsztatów

Warunki uczestnictwa

Formularz azplikacyjny

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w terminarzu oraz programie warsztatów.