WAŻNE – ROZLICZENIE SEMESTRU ZIMOWEGO!

DRODZY STYPENDYŚCI,

pamiętajcie o dostarczeniu do Fundacji zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu semestru zimowego!
Jest to warunek niezbędny do wypłaty stypendiów w semestrze letnim. 

Niedostarczenie wymaganych zaświadczeń w terminie skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium. Zaświadczenia należy wysłać pocztą tradycyjną do siedziby FEP, do Łodzi.

STYPENDYŚCI POMOSTOWI – I ROK

Stypendium w semestrze letnim będzie wypłacane pod warunkiem dostarczenia do Fundacji, do 12 marca 2019, zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu I semestru studiów.
Poprawne zaświadczenie powinno zawierać informację o zaliczonym semestrze. Akceptujemy dokumenty z adnotacją, że student: „otrzymał zaliczenie I semestru”, lub „semestr I zaliczony”, lub „student zdał egzaminy i uzyskał zaliczenia I semestru przewidziane programem studiów”. Tylko tak sformułowane zaświadczenie jest zgodne z wymogami umowy i uprawnia do otrzymania stypendium w II semestrze. Można również przekazać do Fundacji kserokopię karty egzaminacyjnej z decyzją dziekana o zaliczeniu I semestru. Proszę pamiętać, że kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Zdajemy sobie sprawę, że każda uczelnia ma własne standardowe druki do wystawiania zaświadczeń i ich treść może się różnić od wymaganej przez nas, dlatego podpowiadamy: w takiej sytuacji można poprosić pracownika dziekanatu o odręczną adnotację / dopisek, potwierdzone jego podpisem i imienną pieczątką.

Poniżej zamieszczamy przykłady poprawnie wystawionych zaświadczeń:

Na uczelniach, w których obowiązuje tzw. rozliczenie roczne/sesja ciągła, studenci mogą nie uzyskać takiego zaświadczenia. Osoby te muszą podpisać zobowiązanie, aby otrzymać stypendium pomostowe w II semestrze. Druk zobowiązania można pobrać tutaj. Podpisane zobowiązanie należy odesłać do Fundacji tradycyjną pocztą wraz z zaświadczeniem z dziekanatu o statusie studenta i adnotacją, że w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne.

Jeżeli nie zdałeś wszystkich egzaminów i masz poprawkę (dług punktowy) nie martw się! Masz prawo do stypendium pomostowego w II semestrze, pod warunkiem podpisania zobowiązania. Jest to dokument, w którym zobowiążesz się do dostarczenia do Fundacji, w określonym terminie, dokumentu potwierdzającego zaliczenie I roku. Druk zobowiązania dostępny jest do pobrania tutaj. Wydrukuj, podpisz i odeślij go tradycyjną pocztą do FEP razem z zaświadczeniem z  uczelni, na którym jest adnotacja o warunku (długu punktowym).

Zaświadczenia należy wysłać pocztą tradycyjną do siedziby FEP, do Łodzi. Ponieważ wszystkie otrzymane zaświadczenia muszą być przez nas dokładnie sprawdzone, informujemy że wypłata stypendium za marzec nastąpi w ostatnich dniach marca.

STYPENDYŚCI PRYMUS – II ROK

Stypendium w semestrze letnim będzie wypłacane pod warunkiem dostarczenia do Fundacji, do 10 marca 2019 (decyduje data stempla pocztowego), zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu zimowego semestru studiów.
Akceptujemy dokumenty z adnotacją, że student: „otrzymał zaliczenie III semestru”, lub „semestr III zaliczony”, lub „student zdał egzaminy i uzyskał zaliczenia III semestru przewidziane programem studiów”. Tylko tak sformułowane zaświadczenie jest zgodne z wymogami umowy i uprawnia do otrzymania stypendium w semestrze letnim. Można również przekazać do Fundacji kserokopię karty egzaminacyjnej z decyzją dziekana o zaliczeniu III semestru. Proszę pamiętać, że kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Z uwagi na to, że uczelnie dysponują standardowymi drukami do wystawiania zaświadczeń, ich treść może się różnić od wyżej wymienionej. W takiej sytuacji dopuszczamy odręczne adnotacje pracownika dziekanatu potwierdzone jego podpisem i imienną pieczątką.
Na uczelniach, w których obowiązuje tzw. rozliczenie roczne/sesja ciągła, studenci mogą nie uzyskać takiego zaświadczenia. Osoby te muszą podpisać zobowiązanie, aby otrzymać stypendium w semestrze letnim. Druk zobowiązania można pobrać tutaj. Podpisane zobowiązanie należy odesłać do Fundacji tradycyjną pocztą wraz z zaświadczeniem z dziekanatu o statusie studenta i adnotacją, że w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne.

Ponieważ wszystkie otrzymane zaświadczenia muszą być przez nas dokładnie sprawdzone, informujemy że wypłata stypendium za marzec nastąpi w ostatnich dniach marca.

STYPENDYŚCI KORPORACYJNI – III I IV ROK

Stypendium w semestrze letnim będzie wypłacane pod warunkiem dostarczenia do Fundacji, do 10 marca 2019 (decyduje data stempla pocztowego), zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu zimowego semestru studiów.
Akceptujemy dokumenty z adnotacją, że student: „otrzymał zaliczenie … semestru”, lub „semestr … zaliczony”, lub „student zdał egzaminy i uzyskał zaliczenia … semestru przewidziane programem studiów”. Tylko tak sformułowane zaświadczenie jest zgodne z wymogami umowy i uprawnia do otrzymania stypendium w semestrze letnim. Można również przekazać do Fundacji kserokopię karty egzaminacyjnej z decyzją dziekana o zaliczeniu semestru zimowego. Proszę pamiętać, że kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Z uwagi na to, że uczelnie dysponują standardowymi drukami do wystawiania zaświadczeń, ich treść może się różnić od wyżej wymienionej. W takiej sytuacji dopuszczamy odręczne adnotacje pracownika dziekanatu potwierdzone jego podpisem i imienną pieczątką.
Na uczelniach, w których obowiązuje tzw. rozliczenie roczne/sesja ciągła, studenci mogą nie uzyskać takiego zaświadczenia. Osoby te muszą podpisać zobowiązanie, aby otrzymać stypendium semestrze letnim. W sprawie druku zobowiązania prosimy o kontakt mailowy: styp_III_IV_rok@stypendia-pomostowe.pl. Podpisane zobowiązanie należy odesłać do Fundacji tradycyjną pocztą wraz z zaświadczeniem z dziekanatu o statusie studenta i adnotacją, że w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne.

Ponieważ wszystkie otrzymane zaświadczenia muszą być przez nas dokładnie sprawdzone, informujemy że wypłata stypendium za marzec nastąpi w ostatnich dniach marca.

STYPENDYŚCI JĘZYKOWI

Stypendium w semestrze letnim będzie wypłacane pod warunkiem dostarczenia do Fundacji, do 12 marca 2019 (decyduje data stempla pocztowego), zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu zimowego semestru studiów.
Akceptujemy dokumenty z adnotacją, że student: „otrzymał zaliczenie … semestru”, lub „semestr … zaliczony”, lub „student zdał egzaminy i uzyskał zaliczenia … semestru przewidziane programem studiów”. Tylko tak sformułowane zaświadczenie jest zgodne z wymogami umowy i uprawnia do otrzymania stypendium w semestrze letnim. Można również przekazać do Fundacji kserokopię karty egzaminacyjnej z decyzją dziekana o zaliczeniu semestru zimowego. Proszę pamiętać, że kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Z uwagi na to, że uczelnie dysponują standardowymi drukami do wystawiania zaświadczeń, ich treść może się różnić od wyżej wymienionej. W takiej sytuacji dopuszczamy odręczne adnotacje pracownika dziekanatu potwierdzone jego podpisem i imienną pieczątką.
Na uczelniach, w których obowiązuje tzw. rozliczenie roczne/sesja ciągła, studenci mogą nie uzyskać takiego zaświadczenia. Osoby te muszą podpisać zobowiązanie, aby otrzymać stypendium w semestrze letnim. W sprawie druku zobowiązania prosimy o kontakt mailowy: styp_jezykowe@stypendia-pomostowe.pl. Podpisane zobowiązanie należy odesłać do Fundacji tradycyjną pocztą wraz z zaświadczeniem z dziekanatu o statusie studenta i adnotacją, że w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne.

W razie pytań prosimy o kontakt z Fundacją.