Profil kandydata

Aby skorzystać ze stypendium Programu Studiuj za granicą musisz:

  • być stypendystą Programu Stypendiów Pomostowych
  • zostać zakwalifikowany do programu wymiany studentów Erasmus+ w macierzystej uczelni
  • w dotychczasowym toku studiów osiągnąć średnią nie niższą niż 4,0, liczoną według zasad określonych przez uczelnię