Profil kandydata

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2018/2019). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w początku lipca 2019 r.


Aby skorzystać ze stypendium Programu Studiuj za granicą musisz:

  • być stypendystą Programu Stypendiów Pomostowych
  • zostać zakwalifikowany do programu wymiany studentów Erasmus+ w macierzystej uczelni
  • w dotychczasowym toku studiów osiągnąć średnią nie niższą niż 4,0, liczoną według zasad określonych przez uczelnię