Profil kandydata

O stypendia Studiuj za granicą mogą się ubiegać studenci, którzy:

  1. są lub byli stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych;
  2. są studentami studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  3. w roku odbywania studiów za granicą nie będą studentami V/VI roku jednolitych studiów magisterskich lub II roku uzupełniających studiów magisterskich;
  4. będą studiować po raz pierwszy na danym roku studiów;
  5. zakwalifikowali się do programu wymiany studentów (LLP) Erasmus+ w macierzystej uczelni i otrzymali stypendium Erasmus+;
  6. uzyskali średnią ocen z przebiegu studiów nie niższą niż 4,0. Średnia liczona jest według zasad określonych przez uczelnię
    i dotyczy całego dotychczasowego toku studiów;
  7. nie uczestniczyli dotąd w programie Studiuj za granicą.