Profil kandydata

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji programu (rok akademicki 2018/2019). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w początku lipca 2019 r.


Stypendia Fundacji BGŻ BNP Paribas adresowane są do wszystkich stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (objętych programem podczas I roku studiów) studiujących na uczelniach lub wydziałach rolniczych, którzy uzyskali w toku studiów średnią nie niższą niż 4,0 (liczoną z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich lat studiów poprzedzających ubieganie się o stypendium). Stypendium otrzymują studenci o najwyższej średniej, spełniający wszystkie warunki formalne.

Aby ubiegać się o stypendium Fundacji BGŻ BNP Paribas, powinieneś spełniać łącznie poniższe kryteria:

 1. być stypendystą Programu Stypendiów Pomostowych;
 2. być studentem studiów stacjonarnych na polskich publicznych, akademickich uczelniach rolniczych lub wydziałach rolniczych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 3. w roku ogłoszenia konkursu rozpocząć III lub IV rok jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia albo I rok studiów II stopnia;
 4. studiować po raz pierwszy na danym roku studiów;
 5. uzyskać średnią nie niższą niż 4,0;
  Na minimalną średnią ocen uprawniającą do udziału w konkursie składa się średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń podczas wszystkich lat studiów poprzedzających udział w Konkursie. Przy obliczeniu średniej nie będą brane pod uwagę oceny z wychowania fizycznego, lektoratów, praktyk i ćwiczeń terenowych oraz szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego.
 6. uzyskać zaliczenie roku poprzedzającego przyznanie stypendium bez wpisów warunkowych.

Kryteriami oceny aplikacji o stypendium są:

 • wyniki w nauce podczas studiów
 • list motywacyjny
 • udział w olimpiadzie wiedzy i umiejętności rolniczych

Szczegółowe kryteria oceny dostępne są w Regulaminie i procedurze kwalifikowania.