Dokumenty

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji na rok akademicki 2018/2019.
Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2019 r.


Dokumenty potrzebne przy aplikowaniu:

  • wydrukowany wniosek aplikacyjny, złożony on-line,
  • wyciąg (lub jego kserokopia) z postępu w studiach, zawierający oceny z wszystkich egzaminów i zaliczeń oraz adnotację o zaliczeniu roku studiów poprzedzającego przyznanie stypendium. Kserokopia musi być poświadczona w dziekanacie za zgodność z oryginałem,
  • list motywacyjny.
    List motywacyjny powinien zawierać między innymi: uzupełnienie danych zawartych we wniosku aplikacyjnym (nie należy ich powtarzać), opis związków z rolnictwem, opis zainteresowań i zdobytej wiedzy na temat rolnictwa, dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy w szczególności nawiązujące do rolnictwa, plany na przyszłość (bliższą i dalszą) z wykorzystaniem wiedzy o rolnictwie (jaką rolę będzie odgrywała wiedza o rolnictwie w tych planach). Mile widziane będzie dodanie akapitu, którym opiszesz jak wiedzę, którą zdobywasz na studiach, można wykorzystać w rolnictwie.
  • kopia dokumentu potwierdzającego udział w olimpiadzie wiedzy i umiejętności rolniczych (uczestnictwo w olimpiadzie jest dodatkowo premiowane przy ocenie wniosku – patrz Procedura kwalifikowania).

Szczegółowe informacje na temat Konkursu Fundacji BGŻ BNP Paribas znajdziesz w Regulaminie i procedurze kwalifikowania.