Profil kandydata

Konkurs adresowany jest do wszystkich stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (objętych programem podczas I roku studiów). Warunkiem jaki należy spełnić, aby przystąpić do konkursu, jest osiągnięcie po I roku studiów rocznej średniej nie niższej niż 4,0.

Jeśli chcesz przystąpić do konkursu PRYMUS, powinieneś spełnić następujące kryteria:

  • być stypendystą Programu Stypendiów Pomostowych;
  • być studentem studiów stacjonarnych w polskiej akademickiej uczelni publicznej;
  • w roku ogłoszenia konkursu ukończyć I rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  • studiować po raz pierwszy na II roku studiów;
  • zdobyć wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy podczas I roku studiów (bez wpisów warunkowych);
  • osiągnąć średnią ocen za I rok studiów nie niższą niż 4,0;
    Na minimalną średnią ocen uprawniającą do udziału w konkursie składa się średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń. Przy obliczeniu średniej nie będą brane pod uwagę oceny z wychowania fizycznego, lektoratów, praktyk i ćwiczeń terenowych oraz szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego.
  • Dodatkowo, stypendyści pomostowi ubiegający się o przyznanie stypendium powinni wykazać się zaangażowaniem społecznym w projekty społeczne realizowane lub akredytowanych przez FEP.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu PRYMUS znajdziesz w Regulaminie.