Profil kandydata

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2019/2020). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w początku lipca 2020 r.


Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowany jest do absolwentów szkół wyższych, którzy byli stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych (studenci objęci Programem Stypendiów Pomostowych podczas I roku studiów) i chcą kontynuować naukę na studiach III stopnia.

Jeśli masz zamiar ubiegać się o naukowe stypendium doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, musisz spełnić łącznie następujące kryteria:

  • posiadać status stypendysty Programu Stypendiów Pomostowych,
  • realizować stacjonarne studia doktoranckie w polskich uczelniach publicznych lub w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, utworzonym na podstawie odrębnych przepisów,
  • być doktorantem I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich,
  • studiować na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
  • wykazać się postępami w pracy naukowej i/lub w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, popartymi pozytywną opinię promotora lub, jeśli nie ma jeszcze promotora, opinią opiekuna naukowego.

Doktorant może być beneficjentem tylko jednego programu stypendiów doktoranckich, realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.