Profil kandydata

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu – rok akademicki 2021/2022. Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2022 r.


Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowany jest do absolwentów szkół wyższych, którzy byli stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych (studenci objęci Programem Stypendiów Pomostowych podczas I roku studiów), a obecnie realizują studia III stopnia.

Jeśli masz zamiar ubiegać się o naukowe stypendium doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, musisz spełnić łącznie następujące kryteria:

  • posiadać status stypendysty Programu Stypendiów Pomostowych,
  • realizować stacjonarne studia doktoranckie w: polskich akademickich uczelniach publicznych lub w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów albo kształcić się w szkole doktorskiej;
  • studiować na danym roku studiów III stopnia, po raz pierwszy,
  • realizować studia w zakresie dyscyplin naukowych: nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia;
  • wykazać się zaangażowaniem, postępami w pracy naukowej lub w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, popartymi opinią promotora bądź opiekuna naukowego.

Doktorant może być beneficjentem tylko jednego programu stypendiów doktoranckich, realizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.