Dokumenty

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2019/2020). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w początku lipca 2020 r.


Warunkiem udziału w Programie Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest złożenie wniosku on-line, który należy wydrukować i wraz z odpowiednimi załącznikami przesłać do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, zgodnie z terminarzem Programu.

Do wniosku należy dołączyć: 

W przypadku ubiegania się o stypendium naukowe na I rok studiów doktoranckich:

  • Koncepcję pracy doktorskiej,
  • Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • Kserokopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie,
  • Opinię opiekuna naukowego,
  • Wykaz publikacji.

W przypadku ubiegania się o stypendium naukowe na wyższe lata studiów doktoranckich:

  • Koncepcję pracy doktorskiej (w przypadku gdy kandydat aplikuje o stypendium w programie po raz pierwszy), albo szczegółowo uargumentowaną opinię promotora, lub jeśli nie ma jeszcze promotora – opiekuna naukowego, o postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz kopie ewentualnych publikacji,
  • Kserokopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie,
  • Zaświadczenie o zaliczeniu roku studiów poprzedzającego przyznanie stypendium,
  • Opinię promotora, lub jeśli jeszcze nie ma promotora, opinię opiekuna naukowego,
  • Wykaz publikacji.

Komisja może zwrócić się do kandydata o przekazanie kopii publikacji.

Kserokopie muszą być poświadczone w dziekanacie za zgodność z oryginałem.