Dokumenty

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu – rok akademicki 2021/2022. Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w lipcu 2022 r.


Warunkiem udziału w Programie Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest złożenie wniosku wraz z załącznikami w formie elektronicznej, w systemie aplikacyjnym, zgodnie z terminarzem Programu.

Do wniosku należy dołączyć: 

W przypadku ubiegania się o stypendium naukowe na I rok kształcenia:

  • koncepcję rozprawy doktorskiej,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie na studia doktoranckie lub do szkoły doktorskiej,
  • opinię promotora lub opiekuna naukowego,
  • wykaz publikacji.

W przypadku ubiegania się o stypendium naukowe na kolejne lata kształcenia:

  • koncepcję rozprawy doktorskiej (w przypadku gdy kandydat wnioskuje o stypendium w programie po raz pierwszy), albo szczegółowo uargumentowaną opinię promotora, lub jeśli nie ma jeszcze promotora – opiekuna naukowego, o postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie na studia doktoranckie lub do szkoły doktorskiej,
  • zaświadczenie o zaliczeniu kształcenia w roku poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium bądź o spełnieniu wymagań przewidzianych w programie kształcenia szkoły doktorskiej,
  • opinię promotora, a jeśli doktorant nie ma jeszcze promotora, opinię opiekuna naukowego,
  • wykaz publikacji.

Komisja może zwrócić się do kandydata o przekazanie kopii publikacji.

Kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez podmiot prowadzący kształcenie doktoranta.

Wszystkie załączniki składane są w formie elektronicznej, a ich załączanie stanowi integralną część procesu składania wniosku aplikacyjnego w systemie do składania wniosków.