Staże w instytucjach UE i ONZ

Drodzy stypendyści, przedstawiamy Wam propozycje staży w instytucjach UE i ONZ.

PRAKTYKI W KOMITECIE REGIONÓW

Każdego roku Komitet Regionów oferuje młodym ludziom możliwość odbycia praktyk, a tym samym zdobycie doświadczenia w pracy w instytucji europejskiej. Komitet Regionów oferuje dwa typy aktywności: praktyki KR lub krótkoterminowe wizyty studyjne. Szkolenia obejmują pracę na rzecz Komitetu Regionów i trwają od 16 lutego do 15 lipca (praktyki wiosenne) i od 16 września do 15 lutego (praktyki jesienne).

Praktykanci są wybierani spośród obywateli państw członkowskich UE, jednak możliwe jest również przyjęcie ograniczonej liczby kandydatów pochodzących z państw znajdujących się poza UE

Kandydaci powinni:

  • Posiadać dyplom studiów uniwersyteckich lub jego odpowiednik otrzymany przed upływem terminu zgłoszeń
  • Wykazać się dogłębną znajomością jednego z roboczych języków UE (angielski lub francuski)
  • Mieć nie więcej niż 30 lat. Jednak, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata limit wiekowy może zostać zniesiony. W tym celu należy zwrócić się z pisemną prośbą do biura praktyk z odpowiednim uzasadnieniem

Stażyści KR mają prawo do miesięcznej dotacji. Kwota dotacji jest równa 25% wynagrodzenia urzędniczego w danym roku (etap 1) i jest wypłacana na początku stażu za cały 5-miesięczny okres. Miesięczny dodatek w wysokości 100 euro jest przyznawany stażystom, których małżonkowie nie są nigdzie zatrudnieni oraz stażystom, którzy mają na utrzymaniu dzieci (100 euro za dziecko na miesiąc). Dotacja uzupełniająca w wysokości do 50% kwoty miesięcznej dotacji może być przyznana niepełnosprawnemu stażyście.

Terminy nadsyłania zgłoszeń: 30 września (dla praktyk odbywających się w okresie 6 lutego – 15 lipca).

Krótkoterminowe wizyty studyjne

Komitet Regionów oferuje także możliwość odbycia krótkich wizyt studyjnych osobom, których działalność zawodowa, akademicka lub naukowa wskazuje na potrzebę zaznajomienia się z pracą i polityką Komitetu Regionów. Zadania wykonywane przez praktykantów zależą od działu do jakiego zostaną przydzieleni; jedne działy są bardziej polityczne, inne zajmują się głównie administracją.

Kandydaci powinni:

  • Posiadać co najmniej dyplom studiów licencjackich lub podyplomowych.
  • Być w stanie wykazać potrzebę pogłębienia wiedzy o Komitecie Regionów z przyczyn dotyczących działalności zawodowej, akademickiej, badawczej.

Nie ma stałego terminu nadsyłania zgłoszeń.

Więcej informacji: http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx


PROGRAM STAŻY W BIURZE WYSOKIEGO KOMISARZA ONZ DS. PRAW CZŁOWIEKA

Program staży w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka – OHCHR, skierowany do studentów ostatnich lat studiów.

Stażyści zajmować się będą m.in.: prowadzeniem badań nad zagadnieniami praw człowieka, pisaniem projektów prac i raportów analitycznych, zapewnianiem wsparcia merytorycznego i technicznego podczas zebrań, zapobieganiem tworzenia rezerwy niewykonanych zadań dotyczących działań faktograficznych i współpracy technicznej, wspieraniem innych działań OHCHR. W programie uczestniczyć mogą studenci ostatnich lat studiów i absolwenci kierunków związanych z pracą ONZ, tzn. prawa międzynarodowego, nauk politycznych, historii, nauk społecznych. Pierwszeństwo będą miały osoby specjalizujące się w prawach człowieka.

Staże ONZ nie są płatne. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają stażyści. Aplikanci muszą być sponsorowani przez instytucję akademicką, muszą również dobrze posługiwać się co najmniej dwoma spośród sześciu oficjalnych języków Narodów Zjednoczonych, którymi są: angielski, francuski, hiszpański, arabski, rosyjski i chiński.

Staż trwa co najmniej trzy miesiące i może być jednorazowo przedłużony o kolejne trzy. Nabór stażystów prowadzony jest dwa razy w roku.

Najbliższy termin aplikowania: 30 września 2017 r.

Więcej informacji: http://www.ohchr.org/en/aboutus/pages/internshipprogramme.aspx