ROZLICZENIE SEMESTRU ZIMOWEGO – WAŻNE!

DRODZY STYPENDYŚCI,

pamiętajcie o dostarczeniu do Fundacji zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu semestru zimowego!
Jest to warunek niezbędny do wypłaty stypendiów w semestrze letnim. 

[AKTUALIZACJA 11.03.2020]

INFORMACJA DLA STYPENDYSTÓW,
KTÓRZY NA DZIEŃ 11.03 NIE ZDĄŻYLI POBRAĆ ZAŚWIADCZEŃ Z UCZELNI:

Szanowni Stypendyści! Jeśli nie zdążyliście uzyskać dokumentów z rozliczeniem semestru i nie macie możliwości pobrania ich z uczelni w związku z zawieszeniem zajęć z powodów epidemiologicznych – przygotowaliśmy dla Was krótką informację, jak postąpić.

STYPENDYŚCI POMOSTOWI – I ROK
Prosimy o pobranie druku zobowiązania do rozliczenia rocznego, podpisanie i odesłanie go do Fundacji.
Po przywróceniu zajęć  na uczelniach będziemy prosić o dostarczenie odpowiednich zaświadczeń z uczelni o zaliczeniu semestru, wówczas zobowiązania będą anulowane.
Termin odsyłania dokumentów: jak najszybciej! (najpóźniej do 20 marca 2020 r.)

STYPENDYŚCI PRYMUS II ROK
Prosimy o pobranie druku zobowiązania do rozliczenia rocznego, podpisanie i odesłanie go do Fundacji.
Po przywróceniu zajęć  na uczelniach będziemy prosić o dostarczenie odpowiednich zaświadczeń z uczelni o zaliczeniu semestru, wówczas zobowiązania będą anulowane.
Termin odsyłania dokumentów: jak najszybciej! (najpóźniej do 20 marca 2020 r.)

STYPENDYŚCI KORPORACYJNI – III i IV ROK
Prosimy o kontakt mailowy: styp_III_IV_rok@stypendia-pomostowe.pl – w odpowiedzi prześlemy druk zobowiązania, który należy podpisać i odesłać do Fundacji.
Po przywróceniu zajęć  na uczelniach będziemy prosić o dostarczenie odpowiednich zaświadczeń z uczelni o zaliczeniu semestru, wówczas zobowiązania będą anulowane.
Termin odsyłania dokumentów: jak najszybciej! (najpóźniej do 20 marca 2020 r.)

STYPENDYŚCI JĘZYKOWI
Prosimy o kontakt mailowy: styp_jezykowe@stypendia-pomostowe.pl – w odpowiedzi prześlemy druk zobowiązania, który należy podpisać i odesłać do Fundacji.
Po przywróceniu zajęć  na uczelniach będziemy prosić o dostarczenie odpowiednich zaświadczeń z uczelni o zaliczeniu semestru, wówczas zobowiązania będą anulowane.
Termin odsyłania dokumentów: jak najszybciej! (najpóźniej do 20 marca 2020 r.)

Niedostarczenie wymaganych zaświadczeń w terminie skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium. Zaświadczenia należy wysłać pocztą tradycyjną do siedziby FEP, do Łodzi.


INFORMACJE DLA STYPENDYSTÓW, KTÓRZY ZDĄŻYLI POBRAĆ ZAŚWIADCZENIA.

STYPENDYŚCI POMOSTOWI – I ROK

Przypominamy o konieczności dostarczenia do Fundacji do 12 marca 2020 (decyduje data stempla pocztowego) zaświadczenia z uczelni potwierdzającego zaliczenie I semestru studiów. Pod tym warunkiem będzie wypłacane stypendium w semestrze letnim, od marca do lipca.

Będziemy akceptować tylko takie zaświadczenia, na których znajdzie się adnotacja: „otrzymał zaliczenie I semestru”, lub „semestr I zaliczony”, lub ”student zdał egzaminy i uzyskał zaliczenia I semestru przewidziane programem studiów”.
Można również przekazać do Fundacji kserokopię karty egzaminacyjnej z decyzją dziekana o zaliczeniu I semestru. Kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Jeżeli w Waszej uczelni obowiązuje tzw. rozliczenie roczne/sesja ciągła i zdobycie takiego zaświadczenia jest niemożliwe, mamy dla Was druk zobowiązania, który będziecie musieli podpisać, aby otrzymać stypendium pomostowe w II semestrze. Druk zobowiązania do pobrania tutaj.

Jeżeli nie zdaliście wszystkich egzaminów i macie poprawkę (dług punktowy) nie martwcie się! Otrzymanie warunkowego zaliczenia I semestru lub przejście na II semestr z długiem punktowym NIE WYKLUCZA Was z dalszego udziału w programie. Stypendium w semestrze letnim może być dalej wypłacane pod warunkiem podpisania tzw. zobowiązania warunkowego – do pobrania tutaj.

Nieprzekazanie wymaganych zaświadczeń będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Zaświadczenia należy wysłać pocztą tradycyjną do siedziby FEP, do Łodzi. Ponieważ wszystkie otrzymane zaświadczenia muszą być przez nas dokładnie sprawdzone, informujemy że wypłata stypendium za marzec nastąpi w ostatnich dniach marca.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 42 632 5991 lub styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl

STYPENDYŚCI POMOSTOWI – II ROK

Stypendium w semestrze letnim będzie wypłacane pod warunkiem dostarczenia do Fundacji, do 12 marca 2020 (decyduje data stempla pocztowego), zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu zimowego semestru studiów.

Akceptujemy dokumenty z adnotacją, że student: „otrzymał zaliczenie III semestru”, lub „semestr III zaliczony”, lub „student zdał egzaminy i uzyskał zaliczenia III semestru przewidziane programem studiów”. Tylko tak sformułowane zaświadczenie jest zgodne z wymogami umowy i uprawnia do otrzymania stypendium w semestrze letnim.
Można również przekazać do Fundacji kserokopię karty egzaminacyjnej z decyzją dziekana o zaliczeniu III semestru. Proszę pamiętać, że kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Z uwagi na to, że uczelnie dysponują standardowymi drukami do wystawiania zaświadczeń, ich treść może się różnić od wyżej wymienionej. W takiej sytuacji dopuszczamy odręczne adnotacje pracownika dziekanatu potwierdzone jego podpisem i imienną pieczątką.

Na uczelniach, w których obowiązuje tzw. rozliczenie roczne/sesja ciągła, studenci mogą nie uzyskać takiego zaświadczenia. Osoby te muszą podpisać zobowiązanie, aby otrzymać stypendium w semestrze letnim. Druk zobowiązania można pobrać tutaj. Podpisane zobowiązanie należy odesłać do Fundacji tradycyjną pocztą wraz z zaświadczeniem z dziekanatu o statusie studenta i adnotacją, że w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne.

Ponieważ wszystkie otrzymane zaświadczenia muszą być przez nas dokładnie sprawdzone, informujemy że wypłata stypendium za marzec nastąpi w ostatnich dniach marca.

STYPENDYŚCI KORPORACYJNI – III I IV ROK

Stypendium w semestrze letnim będzie wypłacane pod warunkiem dostarczenia do Fundacji, do 12 marca 2020 (decyduje data stempla pocztowego), zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu zimowego semestru studiów.

Akceptujemy dokumenty z adnotacją, że student: „otrzymał zaliczenie … semestru”, lub „semestr … zaliczony”, lub „student zdał egzaminy i uzyskał zaliczenia … semestru przewidziane programem studiów”. Tylko tak sformułowane zaświadczenie jest zgodne z wymogami umowy i uprawnia do otrzymania stypendium w semestrze letnim.
Można również przekazać do Fundacji kserokopię karty egzaminacyjnej z decyzją dziekana o zaliczeniu semestru zimowego. Proszę pamiętać, że kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Z uwagi na to, że uczelnie dysponują standardowymi drukami do wystawiania zaświadczeń, ich treść może się różnić od wyżej wymienionej. W takiej sytuacji dopuszczamy odręczne adnotacje pracownika dziekanatu potwierdzone jego podpisem i imienną pieczątką.

Na uczelniach, w których obowiązuje tzw. rozliczenie roczne/sesja ciągła, studenci mogą nie uzyskać takiego zaświadczenia. Osoby te muszą podpisać zobowiązanie, aby otrzymać stypendium semestrze letnim. W sprawie druku zobowiązania prosimy o kontakt mailowy: styp_III_IV_rok@stypendia-pomostowe.pl. Podpisane zobowiązanie należy odesłać do Fundacji tradycyjną pocztą wraz z zaświadczeniem z dziekanatu o statusie studenta i adnotacją, że w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne.

Ponieważ wszystkie otrzymane zaświadczenia muszą być przez nas dokładnie sprawdzone, informujemy że wypłata stypendium za marzec nastąpi w ostatnich dniach marca.

STYPENDYŚCI JĘZYKOWI

Stypendium w semestrze letnim będzie wypłacane pod warunkiem dostarczenia do Fundacji, do 12 marca 2020 (decyduje data stempla pocztowego), zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu zimowego semestru studiów.

Akceptujemy dokumenty z adnotacją, że student: „otrzymał zaliczenie … semestru”, lub „semestr … zaliczony”, lub „student zdał egzaminy i uzyskał zaliczenia … semestru przewidziane programem studiów”. Tylko tak sformułowane zaświadczenie jest zgodne z wymogami umowy i uprawnia do otrzymania stypendium w semestrze letnim.
Można również przekazać do Fundacji kserokopię karty egzaminacyjnej z decyzją dziekana o zaliczeniu semestru zimowego. Proszę pamiętać, że kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Z uwagi na to, że uczelnie dysponują standardowymi drukami do wystawiania zaświadczeń, ich treść może się różnić od wyżej wymienionej. W takiej sytuacji dopuszczamy odręczne adnotacje pracownika dziekanatu potwierdzone jego podpisem i imienną pieczątką.

Na uczelniach, w których obowiązuje tzw. rozliczenie roczne/sesja ciągła, studenci mogą nie uzyskać takiego zaświadczenia. Osoby te muszą podpisać zobowiązanie, aby otrzymać stypendium w semestrze letnim. W sprawie druku zobowiązania prosimy o kontakt mailowy: styp_jezykowe@stypendia-pomostowe.pl. Podpisane zobowiązanie należy odesłać do Fundacji tradycyjną pocztą wraz z zaświadczeniem z dziekanatu o statusie studenta i adnotacją, że w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne.

W razie pytań prosimy o kontakt z Fundacją.