Dokumenty

Warunkiem udziału w programie jest wypełnienie wniosku on-line.

Dokumenty potrzebne przy aplikowaniu:

  1. Wydrukowany i podpisany wniosek aplikacyjny złożony on-line;
  2. Kopia umowy z uczelnią macierzystą o odbycie części studiów na zagranicznej uczelni, zawierająca informację o wysokości stypendium otrzymanego w ramach programu Erasmus+;
  3. Dokument potwierdzający przyznanie (lub odmowę przyznania) oraz wysokość stypendium naukowego/socjalnego i innego świadczenia wypłaconego w semestrze poprzedzającym wyjazd na zagraniczną uczelnię;
  4. W przypadku braku dokumentu wystawionego przez uczelnię, osobiście wypełnione oświadczenie z podaniem przyczyny o nieubieganie się o stypendium naukowe/socjalne;
  5. Do wniosku należy dołączyć wyciąg (lub jego kserokopię) z postępu w studiach, zawierający oceny z egzaminów i zaliczeń z dotychczasowego toku studiów. Dokument musi być poświadczony w dziekanacie za zgodność z oryginałem;
  6. W przypadku podpisania aneksu do umowy zawartej z macierzystą uczelnią, Student jest zobowiązany w ciągu 7 dni powiadomić o tym fakcie Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości i dostarczyć kopię aneksu;
  7. Studenci wyjeżdżający za granicę w semestrze zimowym lub na rok akademicki, są zobowiązani dostarczyć do FEP w terminie do 30 listopada dokumenty potwierdzające przyznanie, lub odmowę przyznania, stypendium rektora/socjalnego lub innych świadczeń w semestrze, w którym odbywają studia na zagranicznej uczelni. W przypadku braku dokumentu wystawionego przez uczelnię osobiście wypełnione oświadczenie z podaniem przyczyny o nieubieganie się o stypendium naukowe/socjalne;
  8. Studenci wyjeżdżający za granicę w semestrze letnim lub na rok akademicki są zobowiązani dostarczyć do FEP w terminie do 15 kwietnia dokumenty potwierdzające przyznanie lub odmowę przyznania stypendium rektora/socjalnego lub innych świadczeń w semestrze, w którym odbywają studia na zagranicznej uczelni. W przypadku braku dokumentu wystawionego przez uczelnię osobiście wypełnione oświadczenie z podaniem przyczyny o nieubieganie się o stypendium naukowe/socjalne.

Szczegółowe informacje na temat Programu Studiuj za granicą znajdziesz w Regulaminie.