Profil kandydata

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2017/2018). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w czerwcu 2018 r.


Stypendia Fundacji BGŻ BNP Paribas adresowane są do wszystkich stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (objętych programem podczas I roku studiów) studiujących na uczelniach lub wydziałach rolniczych, którzy uzyskali w toku studiów średnią nie niższą niż 4,0 (liczoną z egzaminów i zaliczeń ze wszystkich lat studiów poprzedzających ubieganie się o stypendium). Stypendium otrzymują studenci o najwyższej średniej, spełniający wszystkie warunki formalne.

Aby ubiegać się o stypendium Fundacji BGŻ BNP Paribas, powinieneś spełniać łącznie poniższe kryteria:

  1. być stypendystą Programu Stypendiów Pomostowych;
  2. być studentem studiów stacjonarnych w polskich rolniczych uczelniach publicznych lub wydziałów rolniczych w polskich uczelniach publicznych;
  3. ukończyć w bieżącym roku po raz pierwszy II, III lub IV rok stacjonarnych studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym);
  4. uzyskać średnią nie niższą niż 4,0.
    Na minimalną średnią ocen uprawniającą do udziału w konkursie składa się średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń podczas wszystkich lat studiów poprzedzających udział w Konkursie. Przy obliczeniu średniej nie będą brane pod uwagę oceny z wychowania fizycznego, lektoratów, praktyk i ćwiczeń terenowych oraz szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego.

Kryteriami oceny aplikacji o stypendium są:

  • wyniki w nauce podczas studiów
  • list motywacyjny
  • udział w olimpiadzie wiedzy i umiejętności rolniczych

Szczegółowe kryteria oceny dostępne są w Regulaminie i procedurze kwalifikowania.