Profil kandydata

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2017/2018). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w czerwcu 2018 r.


Konkurs adresowany jest do wszystkich stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (objętych programem podczas I roku studiów). Warunkiem jaki należy spełnić, aby przystąpić do konkursu, jest osiągnięcie po I roku studiów rocznej średniej nie niższej niż 4,0.

Jeśli chcesz przystąpić do konkursu PRYMUS, powinieneś spełnić następujące kryteria:

  • być stypendystą Programu Stypendiów Pomostowych;
  • być studentem polskiej publicznej szkoły wyższej;
  • w roku ogłoszenia konkursu ukończyć I rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  • zdobyć wszystkie zaliczenia i zdać wszystkie egzaminy podczas I roku studiów;
  • osiągnąć średnią nie niższą niż 4,0, liczoną z egzaminów i zaliczeń (przy obliczeniu średniej nie będą brane pod uwagę oceny z wychowania fizycznego, lektoratów, praktyk i ćwiczeń terenowych oraz szkolenia BHP i szkolenia bibliotecznego). Po roku wytężonej pracy i osiągnięciu wymarzonej średniej wystarczy jedynie wypełnić wniosek o przystąpienie do udziału w konkursie.