Dokumenty

Dokumenty potrzebne przy aplikowaniu:

  • wydrukowany wniosek aplikacyjny złożony on-line,
  • wyciąg (lub jego kserokopia) z postępu w studiach z I i II semestru, zawierający oceny z wszystkich egzaminów i zaliczeń oraz adnotację o zaliczeniu I roku studiów. Kserokopia musi być poświadczona w dziekanacie za zgodność z oryginałem.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu PRYMUS znajdziesz w Regulaminie.