Profil kandydata

Poniższe informacje odnoszą się do trwającej obecnie edycji Programu (rok akademicki 2017/2018). Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną zamieszczone po jej ogłoszeniu w czerwcu 2018 r.


Stypendia Językowe adresowane są do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (którzy otrzymywali stypendium pomostowe na I roku studiów), studiujących na wszystkich kierunkach studiów z wyjątkiem filologii angielskiej, którzy uzyskali średnią nie niższą, niż 4,0 (średnia liczona jest według zasad określonych przez uczelnię i dotyczy całego dotychczasowego toku studiów).

Aby ubiegać się o stypendium językowe, powinieneś spełniać łącznie poniższe kryteria:

  1. być stypendystą Programu Stypendiów Pomostowych;
  2. w roku ubiegania się o stypendium studiować na II, III lub IV roku stacjonarnych studiów I stopnia i stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub I roku stacjonarnych studiów II stopnia;
  3. studiować po raz pierwszy na danym roku studiów;
  4. studiować na kierunku innym, niż filologia angielska;
  5. uzyskać średnią nie niższą, niż 4,0.

Stypendium otrzymają studenci, którzy spełnią wszystkie warunki formalne oraz przejdą pozytywnie kwalifikację przeprowadzoną przez szkołę językową.

Jeśli kandydatów do stypendium w ramach Programu Stypendiów Językowych będzie więcej niż stypendiów, otrzymają je osoby o najwyższych średnich.

Zwycięzcy mają prawo do otrzymania stypendium tylko w semestrze zimowym roku akademickiego, na który zostało ono przyznane. Aby otrzymywać stypendium także w semestrze letnim, należy uzyskać pozytywną ocenę szkoły językowej oraz zaliczyć semestr zimowy i przedłożyć FEP stosowne zaświadczenie z uczelni. Jeśli w uczelni obowiązuje rozliczenie roczne, warunkiem dalszej wypłaty stypendium będzie przesłanie do FEP zaświadczenia o kontynuowaniu studiów w semestrze letnim oraz podpisanie zobowiązania do przedłożenia zaświadczenia o zaliczeniu roku w terminie zgodnym z harmonogramem.